เลือกเมนู

หลักสูตรที่เปิดอบรม
Click    หน้าหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรคณะ / สำนักโทรศัพท์จำนวนชม.รุ่นรับค่าใช้จ่าย
(บาท)
  ผู้บริหารด้านนวัตกรรมดิจิทัล รุ่นที่ 1คณะรัฐประศาสนศาสตร์722746058.50150 17,000
วัน - เวลาอบรม

สาขาวิชาของหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารจัดการ , สถิติ, นโยบายสาธารณะ, องค์กร, การวิจัย/การสำรวจ , ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา, การตลาด
  การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชนตามมาตรฐาน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 1 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027273231120116 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:001. มาตรฐานสากลด้านการควบคุมภายใน จาก ENRON วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ โมเดล K2K ถึง COSO 2013 2. ทำความเข้าใจกับองค์ประกอบ 5 ด้านของการควบคุมภายใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00-16:003. การพัฒนาวัฒนธรรมการตระหนักและตื่นตัวต่อความเสี่ยงก่อนการเริ่มค้นหาความเสี่ยง ผ่านโลก 3 ใบ และบทบาทของงานตรวจสอบภายใน 4. บทบาทใหม่ของบุคคลเจ้าของภาระงานตาม COSO 2013
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:005. การค้นหา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยงรายกระบวนการหลัก ความเสี่ยงด้านการทุจริต และความเสี่ยงด้าน IT ด้วย 4 มิติ พร้อมตัวอย่าง CHECKLIST การพัฒนาเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และตัวชี้วัดการควบคุมภายในผ่าน KCIs
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00-16:007. แนวทางการพัฒนาแผนการควบคุมภายใน เพื่อลดจุดอ่อนและช่องว่างความเสี่ยง ที่เกินกว่ายอมรับได้ 8. แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและความสำเร็จของการควบคุมภายใน 9. แนวโน้มการพัฒนาของมาตรฐานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในยุคดิจิทัล

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารแห่งภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และการสร้างอิทธิพลเชิงบวกทางสังคมสำหรับองค์การศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027273231180118 4,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:00o เกริ่นสู่โลกการพัฒนาบุคลิกภาพทางการสื่อสาร o เรียนรู้การจัดการ Feedback (Feedback Management)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00-16:00o การนำเสนอเชิงกลยุทธ์ (Strategic Presentation) o หัวใจแห่งการบริหารการประชุม (The Heart of Meeting Management)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:00o จิตวิทยาการสื่อสารของการเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการความขัดแย้ง o แม่ไม้การเจรจาต่อรองขั้นที่หนึ่ง การเตรียมตัวเข้าโต๊ะเจรจาต่อรองด้วยศิลปะการวางกรอบการเจรจา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00-16:00o การวางกลยุทธ์และการวางแผน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:00o แม่ไม้การเจรจาขั้นที่สอง ศิลปะการหยั่งท่าทีและการรับมือกับอุบายทั้งในเชิงบวกและลบ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00-16:00o แม่ไม้การเจรจาขั้นที่สาม ศิลปะการหยั่งท่าทีและการรับมือกับอุบายทั้งในเชิงบวกและลบ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  เทคนิคการตรวจสอบการบริหาร และกำกับความเสี่ยงโครงการลงทุนตามมาตรฐาน ISO 21500 รุ่นที่ 1 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027273231120118 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:001) หลักการและแนวคิดของมาตรฐาน ISO 21500 ที่ทำให้ได้รับการยอมรับ 2) การตรวจสอบหรือกำกับดูแลโครงการตามองค์ประกอบหลักของโครงการ 10 กระบวนการหลัก รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00-16:003) ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นไปได้รายองค์ประกอบของโครงการ ที่ใช้ในการพัฒนา PROJECT AUDIT UNIVERSE /PROJECT RISK UNIVERSE 4) แนวทางการจัดการโครงการที่ดีที่ใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลโครงการ เอกสารหลักฐานในการตรวจสอบโครงการ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:005) ขอบเขตการตรวจสอบและกำกับดูแลโครงการที่แตกต่างจาก PROJECT MANAGEMENT OFFICE และ STEERING COMMITTEE 6) แนวทางการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการตามมาตรฐาน ISO 21500
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00-16:007) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการและระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลโครงการ ตามมาตรฐาน ISO 21500 8) ปัญหาอุปสรรคและความท้าทาย เพื่อการยอมรับการตรวจสอบโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ

สาขาวิชาของหลักสูตร
  เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA COMPLIANCE RISK MANAGEMENT) รุ่นที่ 1 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027273231120116 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-12:001) หลักการและขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2) ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-16:003) วัตถุประสงค์และขอบเขตของการควบคุมภายใน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม COMPLIANCE AUDITING 4) การแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในในฐานะ 3rd LINE กับ COMPLIANCE UNIT ในฐานะ 2nd LINE
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-12:00วันที่ 2 09.00 – 12.00 น. 5) การจัดทำแผนตรวจสอบ ในลักษณะ INTEGRATED ASSURANCE ระหว่างงานตรวจสอบภายในกับ COMPLIANCE UNIT 6) ตัวชี้วัดความเสี่ยง เพื่อประเมินศักยภาพของการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-16:007) การบริหารความเสี่ยง PDPA RISK ร่วมกับกิจการในห่วงโซ่อุปทาน 8) รูปแบบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์องค์กร ด้วยมาตรฐาน COSO ERM 2017 รุ่นที่ 1 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027273231120116 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-12:001) เปรียบเทียบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 กับมาตรฐานสากลอื่นที่ได้รับความนิยาม 2) รายละเอียดของกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดี มาตรฐาน COSO ERM 2017
วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-16:003) COSO GUIDANCE สำคัญที่ให้แนวปฏิบัติที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อมเพื่อนำ COSO ERM 2017 มาใช้ในงานบริหารความเสี่ยง
วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-16:001) COSO ERM สำหรับระบบนิเวศน์ธุรกิจในอนาคต 5) จุดอ่อนที่สำคัญของ COSO ERM 2017 ในความเห็นของนักวิชาการที่ต้องระมัดระวัง 6) ความเชื่อมโยงและความแตกต่างจากมาตรฐานการควบคุมภายใน COSO 2013

สาขาวิชาของหลักสูตร
  IMPACTIVE BUSINESS & PEOPLE LEADERSHIPสำนักสิริพัฒนา0272373231120120 12,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-10:30Leadership vs. Management • Clarifying the difference.
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10:45-12:00The Demands of the Led and Key Responses Required • Emerging and continuing demands from the workforce and the impact on leadership style.
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-14:30Creating Strategic Intent • A look forward.
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:45-04:06Creating Strategic Intent (Cont.) • A look forward.
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-10:30VMV, Strategy, AOP and KPIs • The connections – strategy implementation, measurable deliverables and gaining commitment.
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10:45-12:00VMV, Strategy, AOP and KPIs (Cont.) • The connections – strategy implementation, measurable deliverables and gaining commitment.
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-14:30Strategy Implementation • Via talent – the lifeblood of continuing success.
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14:45-16:00Strategy Implementation • Via engagement – determining where you stand on gaining “willing commitment” and how to improve going forward.
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 16:00-16:30Closing Session and Certificate Distribution

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 5 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา02727323112516 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-12:00• รู้จักกิจกรรมทางธุรกิจ พร้อมรายละเอียดการดำเนินการในกิจกรรมนั้นๆ • หลักการบัญชี และความสำคัญของข้อมูลในการบริหารองค์กร
วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-16:00• ความสัมพันธ์ และวิธีการอ่านงบการเงินต่างๆ • ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ และการใช้งาน
วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-12:00• ความเสี่ยง (Risk) หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน • การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน
วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-16:00• หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา • หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม รุ่นที่ 31สำนักสิริพัฒนา0272373233123130 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-12:001. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และระเบียบอื่น ๆ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม 2. สำนวน ภาษา รูปแบบ วิธีการ และหลักการเขียนหนังสือราชการ
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-16:003. การจัดทำหนังสือราชการ 4. ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนหนังสือราชการ
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-12:005. รูปแบบและประเภทการประชุม ภาษา สำนวน การจับประเด็น สรุปสาระสำคัญในการจดบันทึกรายงานการประชุม 6. เทคนิค หลักการ รูปแบบการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-16:007. ฝึกปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการประชุม 8. สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
  การจัดทำแผนภาพอนาคตเพื่อการวางแผนกลยุทธ์องค์กร รุ่นที่ 4 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา02727323112416 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09:00-12:00• หลักการและความสำคัญ ของการวางแผนภาพอนาคต • การกำหนดขอบเขตการศึกษากระบวนการสร้างภาพอนาคต • การจัดทำ SWOT เพื่อการวางแผนภาพอนาคต • การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13:00-16:00• วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง โดยดู แนวโน้ม (Trends) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) • การวิเคราะห์และจัดกลุ่มให้เป็นชุดโลจิกภาพอนาคต (Scenario Logic) • สรุปสาระสำคัญประจำวัน และตอบข้อซักถาม
วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09:00-12:00• การตรวจสอบความสอดคล้องและความเป็นไปได้ • การพัฒนาเหตุการณ์จำลองการเรียนรู้ และสร้างภาพอนาคต เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13:00-16:00• การนำเสนอภาพอนาคต และการประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์ • สรุปสาระการเรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร
  เทคนิคการพัฒนา EFFECTIVE RISK ASSESSMENT วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินคุณภาพการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027273231120116 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09:00-12:001) จุดอ่อนและความท้าทาย ที่ทำให้วิธีการและขั้นตอนการทำ RISK ASSESSMENT ไม่มีประสิทธิภาพ 2) หลักเกณฑ์และข้อกำหนดสำคัญที่ต้องจัดวางก่อนขั้นตอนการทำ RISK ASSESSMENT ในส่วนของเป้าหมายความเสี่ยง และเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13:00-16:003) หลักเกณฑ์และข้อกำหนดสำคัญในระดับองค์กรที่ต้องวางกรอบแนวทางดำเนินการ RISK ASSESSMENT ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 4) นิยาม ความหมาย ขอบเขต ของการวิเคราะห์ความเสี่ยง และความแตกต่างจากการประเมินตนเองด้านความเสี่ยง
วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09:00-12:005) หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในระดับองค์กรที่ต้องวางกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการ 6) บทบาทของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงในการจัดทำคู่มือ RISK ASSESSMENT ฉบับผู้นำเสนอผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และฉบับผู้พิจารณาผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13:00-16:007) หลักเกณฑ์และข้อกำหนด ในการนำผล RISK ASSESSMENT สู่การเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 8) การเชื่อมโยงเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ KRIs และ KPIs องค์กร เพื่อใช้ในการทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการและตอบโต้ความเสี่ยง 9) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน RISK ASSESSMENT

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น เพื่อการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา027237323136225 13,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09:00-16:001.การบริหารคนในยุค Next Normal 2.การทำงานในยุคดิจิทัล
วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09:00-16:003.การบริหารข้อมูลชีวิตและงานด้วยเทคนิค BigData 4.การกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับต้น (PDPA Compliance)
วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09:00-16:005.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 6.การวางแผนกลยุทธ์: แนวทางเชิงประยุกต์
วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09:00-16:007.ศึกษาดูงาน ณ TRUE
วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09:00-16:008.การวางแผนและการบริหารโครงการ แบบมีส่วนร่วม 9.การพัฒนาความคิดเชิงระบบ
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09:00-16:0011.ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English) 12.การบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์กรและทักษะการเจรจาต่อรอง

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การติดตามและประเมินผลโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 1 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027273231180118 4,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09:00-12:00ส่วนที่ 1 : ความเข้าในในหลักการและ แนวปฏิบัติการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Managing for Results)
วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13:00-16:00ส่วนที่ 2 : หลักการและแนวทางการติดตามและประเมินผลที่สำคัญ
วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09:00-16:00ส่วนที่ 3 : การติดตาม(Monitoring) ส่วนที่ 4 : การประเมินผล (Evaluation)
วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09:00-16:00ส่วนที่ 5 : สรุป ทบทวนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งข้อคิดเห็น

สาขาวิชาของหลักสูตร
การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  การพัฒนา RISK MONITORING & RISK WATCHLIST ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงเพื่อทบทวนและปรับปรุง รุ่นที่ 1 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027273231120116 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09:00-16:001) หลักการและแนวคิดในการติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ดี และ MONITORING MATURITY MODEL 2) องค์ประกอบที่ดีของ RISK MONITORING & RISK WATCHLIST 3) ขั้นตอนการพัฒนา RISK MONITORING & RISK WATCHLIST
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09:00-12:004) ตัวอย่าง RISK MONITORING & RISK WATCHLIST CHECKLIST ที่สามารถนำมาใช้ในงานการติดตาม ประเมินผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13:00-16:005) การรายงานผลที่ได้จากการติดตาม ประเมินผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหาร 6) การสื่อสารข้อมูลป้อนกลับจากผลการติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังความเสี่ยง กลับคืนผู้รับผิดชอบความเสี่ยง เพื่อการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข

สาขาวิชาของหลักสูตร
  COSO 2022 NEW NORMAL GUIDELINE REQUIREMENT UNDER COSO ERM 2017 - SERIES I: ความเข้าใจและการสื่อสาร COSO’s RISK APPETITE UNDER COSO ERM รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา-6216 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-12:001) ทบทวนความเข้าใจ ความแตกต่างของ KRIs และ KPIs สิ่งที่ต้องสื่อสารและรายงานผล 2) ความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงในฐานะที่ชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00-16:003) การพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง และกำหนด KRIs ระดับองค์กร 4) บทบาทของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยงต่อ KRIs ตามแนวคิดใหม่

สาขาวิชาของหลักสูตร
  COSO 2022 NEW NORMAL GUIDELINE REQUIREMENT UNDER COSO ERM 2017 - SERIES II: บริหารความเสี่ยงเกิดใหม่ COSO ERM FOR CLOUD COMPUTING & COSO IN THE CYBER AGE รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา-60216 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-10:301) การปฏิรูปธุรกิจในโลกที่ขับเคลื่อนโดยไซเบอร์และสภาพแวดล้อมการทำงานบนคลาวด์ คอมพิวติ้ง 1.1 การกำกับดูแลและวัฒนธรรมการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ 1.2 การปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในยุคไซเบอร์ และคลาวด์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:30-12:002) หลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนและแนวทางการประเมินความเสี่ยงไซเบอร์ การทำงานบนสภาพแวดล้อมที่เป็นคลาวด์ คอมพิวติ้ง 3) การจัดวาง และพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อตอบโต้ต่อความเสี่ยงไซเบอร์ การปรับบทบาทและความรับผิดชอบทั่วทั้งองค์กร
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00-16:00 4) หลักเกณฑ์การติดตาม วัดและประเมินผลความเพียงพอของการควบคุมความเสี่ยงไซเบอร์ และการปฏิบัติงาน บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง 5) การสื่อสารสถานะความเสี่ยง และความเพียงพอของการควบคุมจากคณะกรรมการถึงผู้ปฏิบัติงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
  COSO 2022 NEW NORMAL GUIDELINE REQUIREMENT UNDER COSO ERM 2017 - SERIES III: การบริหารความเสี่ยงแบบยืดหยุ่นสูงและความยั่งยืน (AGILE ENVIRONMENT & APPLY ERM TO ESG - RELATED RISK) รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา-60216 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-12:001) พื้นฐานความเข้าใจและภาพรวมของ COSO ERM GUIDANCE หลังสถานการณ์โควิด -19 2) ตัวขับเคลื่อนหลักเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตามกรอบ COSO ERM
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00-16:003) เริ่มต้นที่สำคัญในการประยุกต์ใช้มาตรฐานและกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดี ติดตาม COSO ERM พี่นำสู่การปกป้องคุณค่าองค์กร 4) ความต่อเนื่อง การยกระดับ ด้านพัฒนา COSO ERM สู่ระดับ 5 ของ MATURITY MODEL

สาขาวิชาของหลักสูตร
  COSO 2022 NEW NORMAL GUIDELINE REQUIREMENT UNDER COSO ERM 2017 - SERIES V: การเชื่อมโยง COSO ERM กับ COMPLIANCE RISK MAGAMENT และ INTERNAL AUDIT MANAGEMENT รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา-60216 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-12:001) การเปลี่ยนแปลงไปของ RISK LANSCAPE ที่มีผลต่อการแยกบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 2) การเปลี่ยนแปลงของความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่องานตรวจสอบภายใน ในส่วนของ ERM
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00-16:003) การบูรณาการหลักการของ COSO ERM ในแนวปฏิบัติด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบภายใน 4) วิธีการนำ COSO ERM GUIDANCE มาพัฒนาใช้ในงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และงานตรวจสอบภายใน

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ AUDIT 4.0 รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา02727323112216 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-12:001. นิยาม เขตและลักษณะของ Internal Audit 4.0 และผลกระทบที่มีต่องาน ตรวจสอบภายใน 2. แนวปฏิบัติเกิดใหม่ ที่จัดวางโดย IIA ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อ รองรับการพัฒนาสู่ Internal Audit 4.0
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00-16:003. รูปแบบ เงื่อนไข หลักการ แนวดำเนินงานของ Integrated Audit Assurance with other assurance provider 4. รูปแบบ เงื่อนไข หลักการ แนวดำเนินงานของ Remote/e- Auditing/Virtual Auditing
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-12:005. รูปแบบ เงื่อนไข หลักการ แนวดำเนินงานของ Agile Auditing 6. รูปแบบของรายงานและการสื่อสารด้วย Internal Audit 4.0 Dashboard
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00-16:007. New Skill Matrix ของผู้ตรวจสอบภายใน สมัยใหม่ 8. ปัญหาอุปสรรค และความท้าทาย ที่ต้องดำเนินการในอนาคต

สาขาวิชาของหลักสูตร
  กลยุทธ์การบริหารงานองค์กรเพื่อความยั่งยืน รุ่นที่ 3 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา0272732316316 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-10:30• หลักและเทคนิคการประเมินองค์กรเพื่อประเมินผลงานและความยั่งยืน • การวิเคราะห์และประเมินองค์กร
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:30-12:00• มิติขององค์กรที่ยั่งยืน (Organizational Sustainability) กับองค์กรยุคใหม่ • กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน (Strategic Sustainability Change Process)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00-16:00• ธุรกิจกับการมุ่งสู่ความยั่งยืน • แนวทางการปรับปรุงองค์กรสู่ความยั่งยืน • กลยุทธ์สู่การเป็นองค์กรอย่างยั่งยืน • สรุปและทบทวนแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินการ

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร
  เทคนิคการกำหนด KRIs ที่เชื่อมโยงกับ KCIs และ KPIs รองรับแผนบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมกับการควบคุมภายใน รุ่นที่ 1 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027273231120116 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-12:001) นิยาม ความหมาย KRIs และ KCIs และการนำมาใช้ประโยชน์ ในการกำกับแผนการตอบโต้ความเสี่ยง หรือแผนควบคุมภายใน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00-16:002) ความเชื่อมโยงระหว่าง KRIs และ KCIs กับ KPIs ค่าเป้าหมายความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) หลักการและข้อกำหนดสำคัญในการจัดทำ KRIs และ KCIs ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-16:001) การกำหนดมาตรวัด หน่วยนับ KRIs และ KCIs เพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวัง 2) ข้อควรระวัง ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดและความท้าทาย ต่อการพัฒนา KRIs และ KCIs

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 14สำนักสิริพัฒนา0272373231421416 20,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-16:001.ความเสี่ยงของอนาคตการศึกษาไทยหลัง Pandemics 2.กิจกรรมสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-16:003.การบริหารงบประมาณสถาบันการศึกษา 4.การพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-16:005.Design Thinking เพื่อการบริหารสถาบันการศึกษา (Workshop)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-16:006.กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 7.การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นผู้นำ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-16:008.ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-16:009.การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA 10.เทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ในโลกอนาคต
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-16:0011.การเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเข้าสู่ SDGs 12.หลักการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สาขาวิชาของหลักสูตร
  สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 14สำนักสิริพัฒนา0272373231181412 9,950
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00-16:00เทคนิคการใช้โปรแกรมสอน online ให้น่าสนใจ
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00-16:00การประยุกต์ใช้กิจกรรมสอน in-class ในปัจจุบัน
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00-16:00การศึกษาดูงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชน ตามมาตรฐาน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027273231120116 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00-12:001. มาตรฐานสากลด้านการควบคุมภายใน จาก ENRON วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ โมเดล K2K ถึง COSO 2013 2. ทำความเข้าใจกับองค์ประกอบ 5 ด้านของการควบคุมภายใน 17 หลักการ และ 77 ประเด็นมุ่งเน้นย่อย และแนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00-16:003. การพัฒนาวัฒนธรรมการตระหนักและตื่นตัวต่อความเสี่ยงก่อนการเริ่มค้นหาความเสี่ยง ผ่านโลก 3 ใบ และบทบาทของงานตรวจสอบภายใน 4. บทบาทใหม่ของบุคคลเจ้าของภาระงานตาม COSO 2013
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00-12:005. การค้นหา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยงรายกระบวนการหลัก ความเสี่ยงด้านการทุจริต และความเสี่ยงด้าน IT ด้วย 4 มิติ พร้อมตัวอย่าง CHECKLIST 6. การพัฒนาเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และตัวชี้วัดการควบคุมภายในผ่าน KCIs
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00-16:007. แนวทางการพัฒนาแผนการควบคุมภายใน เพื่อลดจุดอ่อนและช่องว่างความเสี่ยง 8. แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและความสำเร็จของการควบคุมภายใน 9. แนวโน้มการพัฒนาของมาตรฐานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในยุคดิจิทัล

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารแห่งภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และการสร้างอิทธิพลเชิงบวกทางสังคมสำหรับองค์การศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา02727323118218 4,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 21 มิถุนายน 3109 เวลา 09:00-16:00o เกริ่นสู่โลกการพัฒนาบุคลิกภาพทางการสื่อสาร o เรียนรู้การจัดการ Feedback (Feedback Management) o การนำเสนอเชิงกลยุทธ์ o หัวใจแห่งการบริหารการประชุม
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00-16:00o จิตวิทยาการสื่อสารของการเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการความขัดแย้ง o แม่ไม้การเจรจาต่อรองขั้นที่หนึ่ง การเตรียมตัวเข้าโต๊ะเจรจาต่อรองด้วยศิลปะการวางกรอบการเจรจา o การวางกลยุทธ์และการวางแผน
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00-16:00o แม่ไม้การเจรจาขั้นที่สอง ศิลปะการหยั่งท่าทีและการรับมือกับอุบายทั้งในเชิงบวกและลบ

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 6 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา0272732311226 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00-12:00• รู้จักกิจกรรมทางธุรกิจ พร้อมรายละเอียดการดำเนินการในกิจกรรมนั้นๆ • หลักการบัญชี และความสำคัญของข้อมูลในการบริหารองค์กร
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00-16:00• ความสัมพันธ์ และวิธีการอ่านงบการเงินต่างๆ เช่น งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน งบดุล • ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ และการใช้งาน
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00-12:00• ความเสี่ยง (Risk) หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน • การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00-16:00• หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา • หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรด้วยมาตรฐาน COSO ERM 2017 รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027237323112216 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:00-12:001) เปรียบเทียบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 กับมาตรฐานสากลอื่นที่ได้รับความนิยาม 2) รายละเอียดของกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดี มาตรฐาน COSO ERM 2017
วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 13:00-16:003) COSO GUIDANCE สำคัญที่ให้แนวปฏิบัติที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อมเพื่อนำ COSO ERM 2017 มาใช้ในงานบริหารความเสี่ยง
วันที่ 11 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:00-16:001) COSO ERM สำหรับระบบนิเวศน์ธุรกิจในอนาคต 5) จุดอ่อนที่สำคัญของ COSO ERM 2017 ในความเห็นของนักวิชาการที่ต้องระมัดระวัง 6) ความเชื่อมโยงและความแตกต่างจากมาตรฐานการควบคุมภายใน COSO 2013

สาขาวิชาของหลักสูตร
  เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA COMPLIANCE RISK MANAGEMENT) รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027237323112216 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:00-12:001) หลักการและขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2) ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 13:00-16:003) วัตถุประสงค์และขอบเขตของการควบคุมภายใน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม COMPLIANCE AUDITING 4) การแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในในฐานะ 3rd LINE กับ COMPLIANCE UNIT ในฐานะ 2nd LINE
วันที่ 18 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:00-12:005) การจัดทำแผนตรวจสอบ ในลักษณะ INTEGRATED ASSURANCE ระหว่างงานตรวจสอบภายในกับ COMPLIANCE UNIT 6) ตัวชี้วัดความเสี่ยง เพื่อประเมินศักยภาพของการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ 18 กรกฏาคม 2566 เวลา 13:00-16:007) การบริหารความเสี่ยง PDPA RISK ร่วมกับกิจการในห่วงโซ่อุปทาน 8) รูปแบบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ: คิดอย่างบูรณาการ-สร้างสรรค์ สำหรับผู้นำองค์การปัญญารมณ์ (Mastering the Integrative Creative-Holism Thinking Skills for High IQ-EQ Organizational Leaders) รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา0272373231180216 4,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:00-16:00o ศิลปะและศาสตร์แห่งการพัฒนาระบบความคิด o ความคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์การมีชีวิตและยืดหยุ่นด้วยปัญญารมณ์
วันที่ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:00-16:00o ความท้าทายของความคิดเชิงระบบ o หลุมพรางทางความคิดของผู้นำองค์การ
วันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:00-16:00o หัวใจของการคิดเชิงระบบอย่างสร้างสรรค์ o การออกแบบตัวแบบความคิดและการประเมินผลลัพธ์ของความคิดเชิงระบบอย่างสร้างสรรค์

สาขาวิชาของหลักสูตร
การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  เทคนิคการพัฒนา RISK STRATEGIC PLAN สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคู่ขนานกับกลยุทธ์องค์กร รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027237323112216 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:00-12:001) ความเข้าใจต่อ RISK STRATEGIC PLAN – วัตถุประสงค์ ขอบเขต เป้าหมาย 2) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของงานบริหารความเสี่ยง ที่รับถ่ายทอดบความเสี่ยงจากแผน
วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 13:00-16:003) ประเด็นมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์หลัก KEY STRATEGIC RISK FOCUS AREAS 4) STRATEGIC RISK MATRIX
วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:00-12:005) ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดทำ RISK STRATEGIC PLAN 6) ตัวอย่างของประเด็นที่ใช้จัดทำ RISK STRATEGIC PLAN
วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 13:00-16:007) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อการบริหารกลยุทธ์ความเสี่ยง

สาขาวิชาของหลักสูตร
  สร้าง Mobile Application ด้วย Flutter/Dart (ขั้นพื้นฐาน) สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายตรง Developer รุ่นที่ 1 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027237323124120 5,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-12:00- ทำความรู้จักกับ Application สองแพลตฟอร์มหลัก iOS และ Android และภาษาที่ใช้พัฒนาทั้งสองแพลตฟอร์ม - Flutter คืออะไร ทำไมถึงต้องใช้ Flutter ในการพัฒนา Application (iOS/Android) - การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00-16:00- ศึกษา Code ตัวอย่าง และทดสอบในตัวจำลองเครื่องมือถือ- Workshop สร้าง Application แสดงผลรูปภาพง่ายๆ ตั้งแต่บรรทัดแรก - สรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-12:00- โครงสร้างพื้นฐานของ Application ที่พัฒนาด้วย Flutter - ทำความรู้จัก Widget พื้นฐานประเภทต่างๆ - เรียนรู้การจัดวาง Layout ในหน้าจอมือถือ
วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00-16:00- Workshop สร้าง Application หน้าโปรไฟล์แนะนำตัวเอง ที่ใช้เรื่อง Widget และการจัดวาง Layout ที่เรียนช่วงเช้า มาปรับใช้ - สรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-16:00- ตัวแปรคืออะไร ชนิดของตัวแปร การนำตัวแปรไปใช้งาน - การสร้าง Function และการนำไปปรับใช้ - Workshop สร้าง Application ที่ต้องใช้ตัวแปร มี Function การคำนวน - สรุปการเรียนรู้ประจำวัน
วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-16:00- Workshop นำ Code ตั้งแต่วันแรกมารวมกันเป็น Application เดียวกัน พร้อมทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มา - ทดลองสร้าง Application เป็นไฟล์ APK เพื่อติดตั้งบนมือถือ Android - สรุปการเรียนรู้ทั้ง 4 วันและแนะแนวการไปศึกษาเพิ่มเติม

สาขาวิชาของหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เทคนิคการพัฒนา EFFECTIVE RISK ASSESSMENT วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินคุณภาพการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027237323112216 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-12:001) จุดอ่อนและความท้าทาย ที่ทำให้วิธีการและขั้นตอนการทำ RISK ASSESSMENT ไม่มีประสิทธิภาพ 2) หลักเกณฑ์และข้อกำหนดสำคัญที่ต้องจัดวางก่อนขั้นตอนการทำ RISK ASSESSMENT ในส่วนของเป้าหมายความเสี่ยง และเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00-16:003) หลักเกณฑ์และข้อกำหนดสำคัญในระดับองค์กรที่ต้องวางกรอบแนวทางดำเนินการ RISK ASSESSMENT ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 4) นิยาม ความหมาย ขอบเขต ของการวิเคราะห์ความเสี่ยง และความแตกต่างจากการประเมินตนเองด้านความเสี่ยง
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-12:005) หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในระดับองค์กรที่ต้องวางกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการ 6) บทบาทของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงในการจัดทำคู่มือ RISK ASSESSMENT ฉบับผู้นำเสนอผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และฉบับผู้พิจารณาผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00-16:007) หลักเกณฑ์และข้อกำหนด ในการนำผล RISK ASSESSMENT สู่การเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 8) การเชื่อมโยงเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ KRIs และ KPIs องค์กร เพื่อใช้ในการทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการและตอบโต้ความเสี่ยง 9) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน RISK ASSESSMENT

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การติดตามและประเมินผลโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027237323118218 4,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-16:00ส่วนที่ 1 : ความเข้าในในหลักการและ แนวปฏิบัติการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Managing for Results) ส่วนที่ 2 : หลักการและแนวทางการติดตามและ ประเมินผลที่สำคัญ
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-16:00ส่วนที่ 3 : การติดตาม(Monitoring) ส่วนที่ 4 : การประเมินผล (Evaluation)
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-16:00ส่วนที่ 5 : สรุป ทบทวนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งข้อคิดเห็น หมายเหตุ ช่วงเวลาพัก เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช่วงเช้า 15 นาที 14.30 –

สาขาวิชาของหลักสูตร
การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  การพัฒนา RISK MONITORING & RISK WATCHLIST ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงเพื่อทบทวนและปรับปรุง รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027237323112216 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-16:001) หลักการและแนวคิดในการติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ดี และ MONITORING MATURITY MODEL 2) องค์ประกอบที่ดีของ RISK MONITORING & RISK WATCHLIST 3) ขั้นตอนการพัฒนา RISK MONITORING & RISK WATCHLIST
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-12:001) ตัวอย่าง RISK MONITORING & RISK WATCHLIST CHECKLIST ที่สามารถนำมาใช้ในงานการติดตาม ประเมินผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00-16:005) การรายงานผลที่ได้จากการติดตาม ประเมินผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหาร 6) การสื่อสารข้อมูลป้อนกลับจากผลการติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังความเสี่ยง กลับคืนผู้รับผิดชอบความเสี่ยง เพื่อการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข

สาขาวิชาของหลักสูตร
  COSO 2022 NEW NORMAL GUIDELINE REQUIREMENT UNDER COSO ERM 2017 - SERIES I: ความเข้าใจและการสื่อสาร COSO’s RISK APPETITE UNDER COSO ERM รุ่นที่ 3 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา-60316 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:001) ทบทวนความเข้าใจ ความแตกต่างของ KRIs และ KPIs สิ่งที่ต้องสื่อสารและรายงานผล 2) ความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงในฐานะที่ชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร
วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:003) การพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง และกำหนด KRIs ระดับองค์กร 4) บทบาทของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยงต่อ KRIs ตามแนวคิดใหม่

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 7 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา02727323112716 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:00• รู้จักกิจกรรมทางธุรกิจ พร้อมรายละเอียดการดำเนินการในกิจกรรมนั้นๆ • หลักการบัญชี และความสำคัญของข้อมูลในการบริหารองค์กร
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:00• ความสัมพันธ์ และวิธีการอ่านงบการเงินต่างๆ เช่น งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน งบดุล • ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ และการใช้งาน
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:00• ความเสี่ยง (Risk) หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน • การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:00• หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา • หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  COSO 2022 NEW NORMAL GUIDELINE REQUIREMENT UNDER COSO ERM 2017 - SERIES II: บริหารความเสี่ยงเกิดใหม่ COSO ERM FOR CLOUD COMPUTING & COSO IN THE CYBER AGE รุ่นที่ 3 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา02723732316316 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09:00-10:301) การปฏิรูปธุรกิจในโลกที่ขับเคลื่อนโดยไซเบอร์และสภาพแวดล้อมการทำงานบนคลาวด์ คอมพิวติ้ง 1.1 การกำกับดูแลและวัฒนธรรมการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ 1.2 การปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในยุคไซเบอร์ และคลาวด์
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10:30-12:002) หลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนและแนวทางการประเมินความเสี่ยงไซเบอร์ การทำงานบนสภาพแวดล้อมที่เป็นคลาวด์ คอมพิวติ้ง 3) การจัดวาง และพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อตอบโต้ต่อความเสี่ยงไซเบอร์ การปรับบทบาทและความรับผิดชอบทั่วทั้งองค์กร
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:004) หลักเกณฑ์การติดตาม วัดและประเมินผลความเพียงพอของการควบคุมความเสี่ยงไซเบอร์ และการปฏิบัติงาน บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง 5) การสื่อสารสถานะความเสี่ยง และความเพียงพอของการควบคุมจากคณะกรรมการถึงผู้ปฏิบัติงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
  COSO 2022 NEW NORMAL GUIDELINE REQUIREMENT UNDER COSO ERM 2017 - SERIES III: การบริหารความเสี่ยงแบบยืดหยุ่นสูงและความยั่งยืน (AGILE ENVIRONMENT & APPLY ERM TO ESG - RELATED RISK) รุ่นที่ 3 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา02723732316316 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:001) ความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง ERM จากอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การหยุดชะงักแบบเฉียบพลัน และความเสี่ยงเกิดใหม่ 2) การพัฒนาทีม AGILE เพิ่มบริหารความเสี่ยงองค์กร แทนการรับผิดชอบตามสายงานและภาระงาน
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:003) ERM ที่ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเฉียบพลัน 4) แนวคิดการพัฒนากรมการบริหารความเสี่ยง AGILE

สาขาวิชาของหลักสูตร
   COSO 2022 NEW NORMAL GUIDELINE REQUIREMENT UNDER COSO ERM 2017 - SERIES IV: การบริหารความเสี่ยงเพื่อปกป้องคุณค่าองค์กร (COSO ERM & PRACTICAL APPROACHES TO CREATING & PROTECTING ORGANIZATIONAL VALUE) รุ่นที่ 3 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027237323160316 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:001) พื้นฐานความเข้าใจและภาพรวมของ COSO ERM GUIDANCE หลังสถานการณ์โควิด -19 2) ตัวขับเคลื่อนหลักเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตามกรอบ COSO ERM
วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:003) เริ่มต้นที่สำคัญในการประยุกต์ใช้มาตรฐานและกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดี ติดตาม COSO ERM พี่นำสู่การปกป้องคุณค่าองค์กร 4) ความต่อเนื่อง การยกระดับ ด้านพัฒนา COSO ERM สู่ระดับ 5 ของ MATURITY MODEL

สาขาวิชาของหลักสูตร
  COSO 2022 NEW NORMAL GUIDELINE REQUIREMENT UNDER COSO ERM 2017 - SERIES V: การเชื่อมโยง COSO ERM กับ COMPLIANCE RISK MAGAMENT และ INTERNAL AUDIT MANAGEMENT รุ่นที่ 3 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา02723732316316 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:001) การเปลี่ยนแปลงไปของ RISK LANSCAPE ที่มีผลต่อการแยกบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 2) การเปลี่ยนแปลงของความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่องานตรวจสอบภายใน ในส่วนของ ERM
วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:00 3) การบูรณาการหลักการของ COSO ERM ในแนวปฏิบัติด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบภายใน 4) วิธีการนำ COSO ERM GUIDANCE มาพัฒนาใช้ในงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และงานตรวจสอบภายใน

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ AUDIT 4.0 รุ่นที่ 3 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027237323112316 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:001. นิยาม เขตและลักษณะของ Internal Audit 4.0 และผลกระทบที่มีต่องานตรวจสอบภายใน 2. แนวปฏิบัติเกิดใหม่ ที่จัดวางโดย IIA ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ Internal Audit 4.0
วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:003. รูปแบบ เงื่อนไข หลักการ แนวดำเนินงานของ Integrated Audit Assurance with other assurance provider 4. รูปแบบ เงื่อนไข หลักการ แนวดำเนินงานของ Remote/e-Auditing/Virtual Auditing
วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09:00-16:005. รูปแบบ เงื่อนไข หลักการ แนวดำเนินงานของ Agile Auditing 6. รูปแบบของรายงานและการสื่อสารด้วย Internal Audit 4.0 Dashboard 7. New Skill Matrix ของผู้ตรวจสอบภายใน สมัยใหม่ 8. ปัญหาอุปสรรค และความท้าทาย ที่ต้องดำเนินการในอนาค

สาขาวิชาของหลักสูตร
  เทคนิคการกำหนด KRIs ที่เชื่อมโยงกับ KCIs และ KPIs รองรับแผนบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมกับการควบคุมภายใน รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา02727323112216 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:001) นิยาม ความหมาย KRIs และ KCIs และการนำมาใช้ประโยชน์ ในการกำกับแผนการตอบโต้ความเสี่ยง หรือแผนควบคุมภายใน
วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:002) ความเชื่อมโยงระหว่าง KRIs และ KCIs กับ KPIs ค่าเป้าหมายความเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) หลักการและข้อกำหนดสำคัญในการจัดทำ KRIs และ KCIs ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงองค์กร
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09:00-16:001) การกำหนดมาตรวัด หน่วยนับ KRIs และ KCIs เพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวัง 2) ข้อควรระวัง ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดและความท้าทาย ต่อการพัฒนา KRIs และ KCIs

สาขาวิชาของหลักสูตร
  เทคนิคทำแผนบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงานสมัยใหม่ หลังโควิด-19 ด้วยมาตรฐาน ISO SERIES SECURITY & RISILENCE APPROACH รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)สำนักสิริพัฒนา027237323112216 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:001) นิยามและความหมายของระบบบริหารความต่อเนื่องของการดำเนินงาน ภายใต้กรอบคิดใหม่ SECURITY & RISILENCE APPROACH 2) หลักการ เงื่อนไข และข้อกำหนดของ ISO SECURITY & RISILENCE APPROACH ต่อความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของการดำเนินงาน
วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:003) รูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากความต่อเนื่องของการดำเนินงาน บนแนวคิด SECURITY & RISILENCE APPROACH
วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:004) ตัวอย่างของการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงานหลังสถานการณ์โควิด 5) ตัวอย่างของตัวชี้วัดที่สามารถใช้ประเมินผลความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงานสมัยใหม่
วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:006) สิ่งที่องค์กรต้องปรับเปลี่ยน กลไกการกำกับดูแลและการบริหารสถานการณ์วิกฤตตามกรอบ SECURITY & RISILENCE APPROACH

สาขาวิชาของหลักสูตร
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Powered by Vision Net, 1995 - 2009