เลือกเมนู

หลักสูตรที่เปิดอบรม
Click    หน้าหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรคณะ / สำนักโทรศัพท์จำนวนชม.รุ่นรับค่าใช้จ่าย
(บาท)
  ผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 5สำนักสิริพัฒนา027273231162594 67,000
วัน - เวลาอบรม

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเมืองการปกครอง , การบริหารจัดการ , นโยบายสาธารณะ
  การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 14สำนักสิริพัฒนา027273214121420 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00• แนวคิดของกลยุทธ์ และการวางแผนกลยุทธ์ • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis • การกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร (Vision) • การกำหนดพันธกิจองค์กร (Mission)
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00• การกำหนดเป้าหมายของพันธกิจ(Goal) • การกำหนดกลยุทธ์องค์กร (Strategy) • การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Transfer strategic to action
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00• การการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard • การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-16:00• การจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลงานหลัก (Objective & KPI) • การจัดทำแผน โครงการ กิจกรรม สำหรับขับเคลื่อนตัวชี้วัด(Initiative)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร
  การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 16สำนักสิริพัฒนา121620 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00• ระเบียบงานสารบรรณ • หลักการเขียนหนังสือราชการ
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00• ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00• หลักการจดรายงานการประชุม • เทคนิคการจดรายงานการประชุม
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00• ฝึกปฏิบัติการจดรายงานการประชุม • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป

สาขาวิชาของหลักสูตร
การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การวางแผนภาษี เรื่องดีๆที่ต้องรู้ สำหรับผู้บริหาร และผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727321412220 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00ภาษีเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร ทบทวน... ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษี
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล เริ่มรู้จักการวางแผนภาษี
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00กลยุทธ์การวางแผนภาษีกับการลงทุน ลดภาษีง่ายๆ ได้อย่างไร
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00ลดภาษีง่ายๆ ได้อย่างไร (ต่อ) สรุปข้อควรจำในการลดภาษี

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การจัดการสิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสำนักสิริพัฒนา0272732311801150 14,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00การบริหารการเปลี่ยนแปลงไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 12:00-16:00การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในมิติการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-10:00แนวทางและตัวชี้วัดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10:00-12:00เสวนาพิเศษ : เคล็ด(ไม่)ลับด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-16:00ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ศูนย์การเรียนรู้การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากขยะ ตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse and Recycle)
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก

สาขาวิชาของหลักสูตร
นโยบายสาธารณะ, สิ่งแวดล้อม
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 28สำนักสิริพัฒนา027273214122820 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-16:00- กิจกรรมทางธุรกิจ - หลักการบัญชี และความสำคัญ ของข้อมูลในการบริหารองค์กร - ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล - การวิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งาน - Workshop
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-16:00- ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน - การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน - หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา - หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา02727321412320 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:001. มาตรฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ ISO 10006:2003 2. แนวคิดการบริหารโครงการในส่วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่วนทำให้โครงการล้มเหลว - ความเสี่ยงร่วมที่อาจจะเกิดกับโครงการทั่วไป - ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงที่อาจจะเกิดกับโครงการบางลักษณะ
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:003. แนวทางการบริหารความเสี่ยงงานโครงการ - การทำแผนสำรองเผื่อฉุกเฉินรองรับความเสี่ยงโครงการ - การเฝ้าระวัง และติดตามข้อบ่งชี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดระหว่างการดำเนินโครงการ
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:004. ระบบรายงานสถานะความเสี่ยงโครงการ 5. กิจกรรม Workshop (1) แบ่งกลุ่มสรุปบทเรียนจากโครงการในอดีต (2) แบ่งกลุ่มเพื่อกรอกแบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในระหว่างการวางแผนโครงการ
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:006. นำเสนอผลการทำกิจกรรม Workshop 7. สรุปผลการทำกิจกรรม และข้อเสนอเพิ่มเติมจากวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change & Transformation Management) รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727321412220 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00Change Overview
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00Change Management Process
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00Change Management in Practices
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00การวางแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา120120 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00How to introduce people ? How to talk about a career ? How to make suggestions ?
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00How to read schedules and telling the time ? How to make an appointment How to talk about future arrangements How to talk about intentions
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00How to ask for transport information How to give and follow directions How to request information How to make a booking or reservations
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00How to talk about free time activities and Social chat How to describe abilities How to talk about likes and dislikes How to complain and apologize

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Powered by Vision Net, 1995 - 2009