เลือกเมนู

หลักสูตรที่เปิดอบรม
Click    หน้าหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรคณะ / สำนักโทรศัพท์จำนวนชม.รุ่นรับค่าใช้จ่าย
(บาท)
  กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรองรับเศรษฐกิจกระแสใหม่ SDGs RISK MANAGEMENT MODEL รุ่นที่ 1 (Online)สำนักสิริพัฒนา0272732316115 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-10:301) นิยาม ความสำคัญ แนวโน้มระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกระแสใหม่ และประเด็นที่เป็นความเสี่ยงเกิดใหม่ 2) ผลกระทบของความเสี่ยงตามเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่มีต่อการอยู่รอดและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 10:30-12:003) หลักการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกระแสใหม่
วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-14:304) รูปแบบของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และ New Normal Economy-based Risk Roadmap ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกระแสใหม่
วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 14:30-16:005) ความเข้าใจต่อเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามเศรษฐกิจกระแสใหม่และการนำมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร 6) สิ่งที่ต้องนำไปพัฒนาต่อยอดภายในองค์กร

สาขาวิชาของหลักสูตร
  อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กระบวนการบริหารช่องว่างกฎหมายเกิดใหม่/เปลี่ยนแปลงสู่การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดี สำหรับหัวหน้างาน Compliance Manager และงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา0272732316120 3,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-12:001. การพัฒนาคู่มือ COMPLIANCE WORKSHOP ตั้งแต่องค์ประกอบของคู่มือ นิยามของ COMPLIANCE RISK EVENT , COMPLIANCE RISK UNIVERSE , COMPLIANCE RISK APPETITE ตามกรอบที่วิทยากรวางไว้ ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการประเมินเพื่อนำไปใช้จริงร่วมกับ COMPLIANCE OFFICER 6 ด้าน (FINACIAL + OPERATIONAL + REGULATORY + WORKFRCE + IT COMPLIANCE + ESG COMPLIANCE) 2. การออกแบบ COMPLIANCE RISK CORE PROCESSES พร้อมระบุหน่วยงานที่ต้องเข้าร่วมทำกิจกรรม COMPLIANCE WORKSHOP ตลอดวงจรการบริหารจนเกิด WORK SYSTEM ใหม่ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายรายฉบับนั้น ๆ 3. TEMPLATE ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของ COMPLIANCE WORKSHOP ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดลองกรอกจริง
วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-16:004. การทำฐานข้อมูลความเสี่ยง (COMPLIANCE RISK EVENT/RISK REGISTER) เพื่อใช้ประกอบการทำ WORKSHOP ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดลองกรอกจริงจากกฎหมายที่เป็นต้นแบบ 5. การนำผลที่ได้จาก COMPLIANCE RISK – CONTROL MATRIX สู่การทำแผนปิดช่องว่างความเสี่ยง 4 ด้าน POLICY + PEOPLE + PROCESS + PARTNER + TECHNOLOGY/SYSTEM 6. การต่อยอดจากแผนรับมือและตอบโต้ความเสี่ยงสู่แผนการเยียวยา สำรองเผื่อความสุญเสียที่มีต่อบุคคลที่ 3 หรือการละเมิดหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ NEW IIA GLOBAL STANARD 2025 (ปรับหลักสูตร) รุ่นที่ 1 (Online)สำนักสิริพัฒนา02727323112115 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 02:00-09:001. The Three Lines of Defense แนวคิดใหม่ของ IIA ที่ออกแนวคิดในการแบ่งหน้าที่ บทความ ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กร 2. (COSO 2013) Internal Control Management Auditing 3. Project Audit Best Practices 4. IT Audit Best Practices
วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:005. Audit Rating 6. Fraud Auditing Best Practice 7. Audit Reporting on New Best Practices 8. มาตรฐานใหม่การตรวจสอบภายในสากลปี 2024 ประเด็นสำคัญที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่องานตรวจสอบภายใน Checklist 5 Domain ตามมาตรฐานใหม่ และจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการบริหารงานบุคคลและการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 11 ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์3754121120 5,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-12:00หลักการพื้นฐานในสัญญาจ้างแรงงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และตัวอย่างการปรับใช้ ตีความ
วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-16:00กฎหมายและการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ผู้ประกอบการควรรู้ กรณีศึกษา
วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-12:00สาระสำคัญกฎหมายหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริหารงานบุคคล, ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-16:00ปัญหาและข้อพิจารณาทางปฏิบัติ (กิจกรรมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม เพื่อให้อภิปรายและเสนอทางออกจากมุมของ HR)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 9สำนักสิริพัฒนา02727323312915 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-12:001.รู้จักกิจกรรมทางธุรกิจ พร้อมรายละเอียดการดำเนินการในกิจกรรมนั้นๆ 2.หลักการบัญชี และความสำคัญของข้อมูลในการบริหารองค์กร
วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-16:003.ความสัมพันธ์ และวิธีการอ่านงบการเงินต่างๆ เช่น งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน งบดุล 4.ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ และการใช้งาน
วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-12:005. ความเสี่ยง (Risk) หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน 6. การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน
วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13:00-16:007. หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา 8. หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  ขับเคลื่อนผลงานด้วยแนวคิดการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของงาน (Objective and Key Results : OKRs) รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา0272373233120114 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:001. ประวัติและที่มาของ OKRs 2. การเชื่อมโยง OKRs กับการบริหารผลงานของพนักงาน 3. ความหมายและความสำคัญของ OKRs 4. ความแตกต่างระหว่าง KPIs และ OKRs 5. เทคนิคการจัดทำวัตถุประสงค์ของงาน (Objective) อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:006. เทคนิคการจัดทำเป้าหมายหลักของงาน (Key Results) อย่างมีประสิทธิภาพ 7. การขับเคลื่อน OKRs ด้วยแนวคิด C-F-R (Conversation - Feedback - Recognition) 8. ฝึกปฏิบัติการกำหนด OKRs 9. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ
  อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) GRC 4.0/GRC 5.0/GRC 6.0 การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการสำหรับทศวรรษหน้าสำหรับองค์กรรัฐและบริษัทมหาชน สำหรับ CHIEF STRATEGY OFFICER รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา02727323112120 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:001. สถานะและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมธุรกิจภายนอก 3 ด้าน ตามกรอบของ OCEG’s GRC 2. กรอบแนวคิด 3 รูปแบบของ GRC สำหรับใช้ประโยชน์ในทศวรรษหน้า
วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:003. TEMPLATE ที่จำเป็นสำหรับการทำ WORKSHOP เพื่อค้นหา ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ ที่ผู้เข้าอบรมต้องทดสอบกรอกด้วยตนเอง 4. ตัวอย่างของกิจกรรมการบูรณาการที่ใช้รับมือและตอบโต้ความเสี่ยงในแต่ละกรอบแนวทางของ GRC 4.0 , GRC 5.0 และ GRC 6.0

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013 และการขับเคลื่อนภาคปฏิบัติตาม NEW GUIDANCE รุ่นที่ 1 (Online)สำนักสิริพัฒนา02727323112115 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09:00-16:001. มาตรฐานสากลด้านการควบคุมภายใน จาก ENRON วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ โมเดล K2K ถึง COSO 2013 2. ทำความเข้าใจกับองค์ประกอบ 5 ด้านของการควบคุมภายใน 17 หลักการ และ 77 ประเด็นมุ่งเน้นย่อย และแนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้ครบองค์ประกอบ และแบบ 69-1 ที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้กับบริษัทจดทะเบียนที่อิงมาจาก COSO 2013 3. การใช้แบบฟอร์มการประเมิน หลักการ เงื่อนไขและความเพียงพอของการควบคุมภายในระดับองค์กร 4. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการควบคุมภายในที่พัฒนาใหม่ภายใต้ COSO 2013 5. การพัฒนาวัฒนธรรมการตระหนักและตื่นตัวต่อความเสี่ยงก่อนการเริ่มค้นหาความเสี่ยง ผ่านโลก 3 ใบ และบทบาทของงานตรวจสอบภายใน 6. บทบาทใหม่ของบุคคลตาม COSO 2013
วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09:00-16:007. การค้นหา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยงรายกระบวนการหลัก ความเสี่ยงด้านการทุจริต และความเสี่ยงด้าน IT ด้วย 4 มิติ พร้อมตัวอย่าง CHECKLIST 8. การพัฒนาเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และตัวชี้วัดการควบคุมภายในผ่าน KCIs 9. แนวทางการพัฒนาแผนการควบคุมภายใน เพื่อลดจุดอ่อนและช่องว่างความเสี่ยง ที่เกินกว่ายอมรับได้ และแทรกไว้ใน Work Instruction หรือ Work Flow 10. แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและความสำเร็จของการควบคุมภายใน 11. แนวโน้มการพัฒนาของมาตรฐานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในยุคดิจิทัล

สาขาวิชาของหลักสูตร
  Excel สำหรับการจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 1 (Online)สำนักสิริพัฒนา0272373233120114 3,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09:00-16:00- ทำความเข้าใจเครื่องมือและ interface ในโปรแกรม Microsoft Excel - การเตรียมข้อมูลและเครื่องมือการจัดระเบียบ - การใช้ฟังก์ชันและการคำนวณ - การสร้างกราฟและแผนภูมิ
วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09:00-16:00- การออกแบบและจัดระเบียบรายงาน - การนำเสนอและการสื่อสารข้อมูล - การเตรียมความพร้อมและการบันทึกงาน - ทดลองประยุกต์ใช้ ฝึกปฏิบัติ - Q&A

สาขาวิชาของหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 (Strategic Negotiation For the 21st Century Leaders) รุ่นที่ 1 สำนักสิริพัฒนา0272373231180120 7,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09:00-12:001. โลกของการเจรจาด้วยจิตวิทยาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำทางการสื่อสาร 2. รูปแบบหลักของการเจรจาต่อรอง 3. บุคลิกลักษณะ 8 ประการของผู้นำการเจรจาเชิงบูรณาการและข้อคิดจริยธรรมเชิงการเจรจาแบบยั่งยืน 4. กิจกรรม (workshop / ถามตอบ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้)
วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13:00-16:005. เป้าหมายของการต่อรองในยุคศตวรรษที่ 21 6. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและหลุมพรางทาง (Negotiation Pitfalls) การเจรจา แม่ไม้การเจรจาขั้นที่หนึ่ง: การเตรียมตัวเข้าโต๊ะเจรจา 7. กิจกรรม Practicum Workshop
วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09:00-16:008. แม่ไม้การเจรจาขั้นที่สอง: การหยั่งท่าทีคู่เจรจาด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม การฟังและการโน้มน้าวเชิงกลยุทธ์ 9. กิจกรรม Practicum Workshop
วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:00-16:0010. แม่ไม้การเจรจาขั้นที่สาม: การรับมือกับอุบายและการพัฒนาข้อตกลงบบโต๊ะเจรจาการรับมือกับอุบายลบบนโต๊ะเจรจา 11. Grand Modules Practicum Workshop/ Conclusionary Remarks จากวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
  เทคนิคการเขียน Job Description Based KPIs และ Competency รุ่นที่ 1 (Online)สำนักสิริพัฒนา0272373233120114 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:00-12:001. ความหมายของการทำ Job Description (JD) 2. JD กับการนำไปปรับใช้ในฟังก์ชั่นงาน HRM/D 3. บทบาทของ HR และ Line Manager ในการจัดทำ JD 4. ส่วนประกอบสำคัญของการทำ JD
วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13:00-16:005. แนวทางการเขียน JD ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 6. แนวทางการเขียน JD ส่วนที่ 2 : โครงสร้างสายการบังคับบัญชา 7. แนวทางการเขียน JD ส่วนที่ 3 : หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป
วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09:00-12:008. แนวทางการเขียน JD ส่วนที่ 4 : รายละเอียดของงานและเป้าหมายการทำงาน 9. แนวทางการเขียน JD ส่วนที่ 5 : การทำงานร่วมกับผู้อื่น 10. แนวทางการเขียน JD ส่วนที่ 6 : คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่งงาน
วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13:00-16:0011. แนวทางการเขียน JD ส่วนที่ 7 : การกำหนดปัจจัยวัดผลงานหลักและสมรรถนะของตำแหน่ง (Position KPIs และ Job Competency) 12. แนวคิดการทำ Job Responsibility (JR) Matrix 13. Workshop: 1. ฝึกปฏิบัติการเขียน JD 14. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
  การพัฒนากลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงด้วยมาตรฐาน COSO ERM 2017 รุ่นที่ 1 (Online)สำนักสิริพัฒนา02727323212115 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-16:001. เปรียบเทียบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 กับมาตรฐานสากลอื่นที่ได้รับความนิยาม 2. รายละเอียดของกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดี มาตรฐาน COSO ERM 2017 3. COSO GUIDANCE สำคัญที่ให้แนวปฏิบัติที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อมเพื่อนำ COSO ERM 2017 มาใช้ในงานบริหารความเสี่ยง 4. COSO ERM สำหรับระบบนิเวศน์ธุรกิจในอนาคต 5. จุดอ่อนที่สำคัญของ COSO ERM 2017 ในความเห็นของนักวิชาการที่ต้องระมัดระวัง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-16:006. ความเชื่อมโยงและความแตกต่างจากมาตรฐานการควบคุมภายใน COSO 2013 7. แบบฟอร์มการประเมินความเพียงพอการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM 2017 พร้อมแนวทางที่ต้องปรับปรุง 8. ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยง ขอบเขตของความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยง 9. ตัวอย่างการจัดทำแผนรับมือและตอบโต้ความเสี่ยงเชิงรุก

สาขาวิชาของหลักสูตร
  Scenario Planning เพื่อการวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Scenario Planning for Strategic Planning) รุ่นที่ 1 (Online)สำนักสิริพัฒนา0272373231120116 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-12:001. หลักการและความสำคัญ ของการวางแผนภาพอนาคต 2. การกำหนดขอบเขตการศึกษากระบวนการสร้างภาพอนาคต 3. การจัดทำ SWOT เพื่อการวางแผนภาพอนาคต 4. การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00-16:005. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง โดยดู แนวโน้ม (Trends) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) 6. การวิเคราะห์และจัดกลุ่มให้เป็นชุดโลจิกภาพอนาคต (Scenario Logic) 7. สรุปสาระสำคัญประจำวัน และตอบข้อซักถาม
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-12:008. การตรวจสอบความสอดคล้องและความเป็นไปได้ 9. การพัฒนาเหตุการณ์จำลองการเรียนรู้ และสร้างภาพอนาคตเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00-16:0010. การนำเสนอภาพอนาคต และการประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์ 11. สรุปสาระการเรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กระบวนการทำ CORPORATE (ERM) RISK MAPPING , RISK MATRIX , RISK – CONTROL MATRIX ระดับองค์กรสำหรับ RISK MANAGER รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา0272732316220 3,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-12:001. การพัฒนาคู่มือ WORKSHOP ตั้งแต่องค์ประกอบคู่มือ นิยามของ ERM RISK EVENT , ERM RISK UNIVERSE , ERM RISK APPETITE ตามกรอบที่วิทยากรวางไว้ และผู้เข้าอบรมต้องประเมินเพื่อนำไปใช้จริง 2. การออกแบบ ERM RISK CORE PROCESSES พร้อมระบุหน่วยงานที่ต้องเข้าร่วมทำกิจกรรม WORKSHOP 3. TEMPLATE ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของ WORKSHOP ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดลองกรอกจริง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00-16:004. การทำฐานข้อมูลความเสี่ยง (RISK EVENT/RISK REGISTER) เพื่อใช้ประกอบการทำ WORKSHOP ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดลองกรอกจริง 5. การนำผลที่ได้จาก ERM RISK – CONTROL MATRIX สู่การทำแผนรับมือและตอบโต้ความเสี่ยง (RISK RESPONSE PLAN) 6. การต่อยอดจากแผนรับมือและตอบโต้ความเสี่ยงสู่แผนบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน (BUSINESS CONTINUITY PLAN) ระดับองค์กร

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การใช้ COSO 2013 และ COSO ERM 2017 GUIDANCE ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสำหรับยุค DIGITAL ERA / AGILE BUSINESS รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา0272732316115 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-10:301)หลักการ เงื่อนไขและข้อกำหนดของ COSO 2013 และ COSO ERM 2017 GUIDANCE ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัลและ Agile Business
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30-12:002)กระบวนการที่จำเป็นในการปฏิรูประบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัลและ Agile Business
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00-14:303)ขั้นตอนและ สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามกรอบใหม่ในอนาคต 4)บทบาทและหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปในงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:30-16:005)ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัลและ Agile Business เพื่อการพัฒนาแผนที่ความเสี่ยง และเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัลและ Agile Business

สาขาวิชาของหลักสูตร
  ศิลปะการให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Performance Feedback) รุ่นที่ 2 (Online)สำนักสิริพัฒนา027237323360212 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-10:301. ความหมายของการบริหารผลงาน (Performance Management : PM) 2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารผลงาน 3. การเชื่อมโยงระบบบริหารผลงานกับการให้ข้อมูลป้อนกลับถึงผลงานของพนักงาน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30-12:004. ปัจจัยหรือเกณฑ์ของผลงานที่คาดหวังจากพนักงาน 5. แนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลงานของพนักงาน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00-14:306. ศิลปะการให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานของพนักงาน 7. Do และ Don't ในการให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานของพนักงาน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:30-16:008. ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลและการใช้ศิลปะในการให้ข้อมูลป้อนกลับถึงผลงานของพนักงาน 9. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
  มาตรฐานสากลใหม่ตรวจสอบภายใน 2024 ทดแทน IPPF2017 กับการปรับตัวของงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1 (Online)สำนักสิริพัฒนา0272732316115 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-10:301) บทบาทและความสำคัญของมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายในต่องานตรวจสอบภายใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30-12:002) แกะรอยมาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ ประเด็นที่มีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมเหตุผลและความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำความเข้าใจ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00-14:303) ข้อสังเกตและความเข้าใจต่อประเด็นที่มีการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ ซึ่งผู้ตรวจสอบต้องทำความคุ้นเคย เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานตรวจสอบตามวิชาชีพ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:30-16:004) การประเมินช่องว่างของศักยภาพองค์กร และแนวทางในการปิดช่องว่าง 5) ผลกระทบที่มีต่อการผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (QAIP) ในระยะ 12 เดือนหลังจากเผยแพร่ มาตรฐานใหม่

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การพัฒนากลยุทธ์แห่งความคิดเชิงระบบสำหรับผู้นำองค์กรเชิงนวัตกรรม (The Systems Thinking Development For Organizational Leaders as Core Innovators) รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา-120120 5,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-16:001. เกริ่นสู่โลกของระบบการคิดแห่งนักคิดเชิงวิพากษ์ และวางรากฐานของความคิดเชิงระบบ 2.หลักการการคิดเชิงระบบจากนักคิดเชิงระบบชั้นนำของโลก/ กิจกรรม Practicum Workshop
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-16:003. เรียนรู้การออกแบบความคิด การสะกัดความรู้สู่การปิดจุดอ่อนทางความคิดด้วยเครื่องมือทางความคิดด้วยการฝึกคิดเชิงระบบด้วยการคิดสร้างสรรค์เชิงวิพากษ์ 4. Grand Modules Practicum Workshop/ Conclusionary Remarks จากวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
  Excel สำหรับงานสำนักงานทั่วไป (Beginner) รุ่นที่ 2 (Online)สำนักสิริพัฒนา027237323112214 3,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-12:001. Data VS Information 2. Excel คืออะไร 3. Interface ต่าง ๆ ของ Excel 4. การสำรองข้อมูลและแชร์ไฟล์บน Cloud Storage
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00-16:005. Data Preprocessing ( Data Cleansing Data Formatting) 6. Cell Referencing 7. ฟังก์ชันยอดนิยม (SUM, SUMIF AVERAGE, AVERAGEIF COUNT, COUNTIF IF, IFS BAHTTEXT CEILING, FLOOR, ROUND CONCATENATE, TRIM TODAY, DAY, MONTH, YEAR, DATEDIF)
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-12:008. Text to Column 9. Fill / Flash Fill 10. Custom Lists 11. Graph and Report
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00-16:00ทดลองประยุกต์ใช้ ฝึกปฏิบัติ Q&A

สาขาวิชาของหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance Risk Management) รุ่นที่ 3 (Online)สำนักสิริพัฒนา02727323112115 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-16:001. หลักการและขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2. ทะเบียนกฎหมาย ในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองทั้งหมด 3. ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการควบคุมภายใน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม COMPLIANCE AUDITING 5. การแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในในฐานะ 3rd LINE กับ COMPLIANCE UNIT ในฐานะ 2nd LINE
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-16:006. การจัดทำแผนตรวจสอบ ในลักษณะ INTEGRATED ASSURANCE ระหว่างงานตรวจสอบภายในกับ COMPLIANCE UNIT 7. ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อประเมินศักยภาพของการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 8. การบริหารความเสี่ยง PDPA RISK ร่วมกับกิจการในห่วงโซ่อุปทาน 9. รูปแบบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปยุคใหม่ รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา-24230 8,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-16:001. เทคนิคการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 2. การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-16:003. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรการ
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-16:005. เทคนิคการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-16:006. เทคนิคการจัดการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
  อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) กระบวนการบริหารช่องว่างกฎหมายเกิดใหม่/เปลี่ยนแปลงสู่การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดี สำหรับหัวหน้างาน Compliance Manager และงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา0272732316220 3,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-12:001. การพัฒนาคู่มือ COMPLIANCE WORKSHOP ตั้งแต่องค์ประกอบของคู่มือ นิยามของ COMPLIANCE RISK EVENT , COMPLIANCE RISK UNIVERSE , COMPLIANCE RISK APPETITE ตามกรอบที่วิทยากรวางไว้ ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการประเมินเพื่อนำไปใช้จริงร่วมกับ COMPLIANCE OFFICER 6 ด้าน (FINACIAL + OPERATIONAL + REGULATORY + WORKFRCE + IT COMPLIANCE + ESG COMPLIANCE) 2. การออกแบบ COMPLIANCE RISK CORE PROCESSES พร้อมระบุหน่วยงานที่ต้องเข้าร่วมทำกิจกรรม COMPLIANCE WORKSHOP ตลอดวงจรการบริหารจนเกิด WORK SYSTEM ใหม่ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายรายฉบับนั้น ๆ 3. TEMPLATE ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของ COMPLIANCE WORKSHOP ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดลองกรอกจริง
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00-16:004. การทำฐานข้อมูลความเสี่ยง (COMPLIANCE RISK EVENT/RISK REGISTER) เพื่อใช้ประกอบการทำ WORKSHOP ที่ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดลองกรอกจริงจากกฎหมายที่เป็นต้นแบบ 5. การนำผลที่ได้จาก COMPLIANCE RISK – CONTROL MATRIX สู่การทำแผนปิดช่องว่างความเสี่ยง 4 ด้าน POLICY + PEOPLE + PROCESS + PARTNER + TECHNOLOGY/SYSTEM 6. การต่อยอดจากแผนรับมือและตอบโต้ความเสี่ยงสู่แผนการเยียวยา สำรองเผื่อความสุญเสียที่มีต่อบุคคลที่ 3 หรือการละเมิดหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การสัมภาษณ์บนพื้นฐานของสมรรถนะ (Competency Based Interview) รุ่นที่ 2 (Online)สำนักสิริพัฒนา02723732336212 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-10:301. ความหมายของการบริหารผลงาน (Performance Management : PM) 2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารผลงาน 3. การเชื่อมโยงระบบบริหารผลงานกับการให้ข้อมูลป้อนกลับถึงผลงานของพนักงาน
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 10:30-12:004. ปัจจัยหรือเกณฑ์ของผลงานที่คาดหวังจากพนักงาน 5. แนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลงานของพนักงาน
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00-14:306. ศิลปะการให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานของพนักงาน 7. Do และ Don't ในการให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานของพนักงาน
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 14:30-16:008. ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลและการใช้ศิลปะในการให้ข้อมูลป้อนกลับถึงผลงานของพนักงาน 9. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
  Train the Trainers รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา-120118 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 เวลา 09:00-12:001. ความประทับใจแรกพบสร้างได้อย่างไร 2. workshop เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและสิ่งที่ควรพัฒนาในด้านรูปลักษณ์ การแต่งกาย 3. มารยาททางธุรกิจ 4. สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ
วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 เวลา 13:00-16:005. เทคนิคการใช้น้ำเสียง สายตา สีหน้าขณะนำเสนอทั้งในแบบเผชิญหน้าและออนไลน์ 6. บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการพูดต่อหน้าสาธารณชน 7. การดูแลใบหน้า ทรงผม การแต่งกาย การเดิน ยืน นั่ง 8. เสียงที่เหมาะสมกับการพูดแบบต่าง ๆ การสร้างความมั่นใจ แก้ไขอาการประหม่า
วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 เวลา 09:00-12:009. บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการพูดแบบออนไลน์ 10. รูปแบบ การวางแผนโครงสร้างสำหรับการนำเสนอ 11. เทคนิคการนำเสนอด้วยคำสำคัญ (keywords)
วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 เวลา 13:00-16:0012. Story telling ของการพูดแบบต่าง ๆ ตัวอย่างการใช้คำพูดเพื่อเชื่อมโยงความ 13. การตอบคำถามในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ที่ลำบากใจ 14. ฝึกปฏิบัติการพุดเป็นรายบุคคลและให้คำแนะนำจากวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  Compliance Management และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ รุ่นที่ 4 (Online)สำนักสิริพัฒนา02727323112415 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 เวลา 09:00-16:001. มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 2. องค์ประกอบ 6 ด้านของงาน Compliance 3. Basic Compliance Management การกำกับขั้นพื้นฐาน
วันที่ 9 กรกฏาคม 2567 เวลา 09:00-16:004. Advanced Compliance Management & การเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2030 5. .การเปลี่ยนแปลงในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ 6. การนำ Compliance Management จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ

สาขาวิชาของหลักสูตร
  อบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) GRC 4.0/GRC 5.0/GRC 6.0 การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการสำหรับทศวรรษหน้าสำหรับองค์กรรัฐและบริษัทมหาชน สำหรับ CHIEF STRATEGY OFFICER รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727323112220 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 18 กรกฏาคม 2567 เวลา 09:00-16:001. สถานะและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมธุรกิจภายนอก 3 ด้าน ตามกรอบของ OCEG’s GRC 2. กรอบแนวคิด 3 รูปแบบของ GRC สำหรับใช้ประโยชน์ในทศวรรษหน้า
วันที่ 19 กรกฏาคม 2567 เวลา 09:00-16:003. TEMPLATE ที่จำเป็นสำหรับการทำ WORKSHOP เพื่อค้นหา ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ ที่ผู้เข้าอบรมต้องทดสอบกรอกด้วยตนเอง 4. ตัวอย่างของกิจกรรมการบูรณาการที่ใช้รับมือและตอบโต้ความเสี่ยงในแต่ละกรอบแนวทางของ GRC 4.0 , GRC 5.0 และ GRC 6.0

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 10สำนักสิริพัฒนา027273233121015 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 24 กรกฏาคม 2567 เวลา 09:00-12:001.รู้จักกิจกรรมทางธุรกิจ พร้อมรายละเอียดการดำเนินการในกิจกรรมนั้นๆ 2.หลักการบัญชี และความสำคัญของข้อมูลในการบริหารองค์กร
วันที่ 24 กรกฏาคม 2567 เวลา 13:00-16:003.ความสัมพันธ์ และวิธีการอ่านงบการเงินต่างๆ เช่น งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน งบดุล 4.ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ และการใช้งาน
วันที่ 25 กรกฏาคม 2567 เวลา 09:00-12:005. ความเสี่ยง (Risk) หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน 6. การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน
วันที่ 25 กรกฏาคม 2567 เวลา 13:00-16:007. หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา 8. หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การจัดการองค์ความรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร (Knowledge Management for Business Success) รุ่นที่ 1 (Online)สำนักสิริพัฒนา027237323360112 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 26 กรกฏาคม 2567 เวลา 09:00-10:301. ความหมายและความสำคัญของแนวคิดการบริหารจัดการความรู้ (KM) 2. องค์กรแห่งการเรียนรู้กับการจัดการความรู้ 3. รูปแบบของความรู้ในองค์กร : Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge
วันที่ 26 กรกฏาคม 2567 เวลา 10:30-12:004. วงจรความรู้ (Knowledge Spiral : SECI Model) 5. แบบประเมินความรู้ของบุคลากร (Knowledge Management Assessment Tool : KMAT) 6. ขั้นตอนการบริหารจัดการความรู้
วันที่ 26 กรกฏาคม 2567 เวลา 13:00-14:307. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 8. การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 9. การเรียนรู้ (Learning)
วันที่ 26 กรกฏาคม 2567 เวลา 14:30-16:0010. ฝึกปฏิบัติการขั้นตอนการบริหารจัดกาความรู้ในองค์กร 11. แนวทางปฏิบัติในการนำแนวคิดการบริหารจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร 12. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
  Excel สำหรับการจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 2 (Online)สำนักสิริพัฒนา027237323312214 3,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00-16:00- ทำความเข้าใจเครื่องมือและ interface ในโปรแกรม Microsoft Excel - การเตรียมข้อมูลและเครื่องมือการจัดระเบียบ - การใช้ฟังก์ชันและการคำนวณ - การสร้างกราฟและแผนภูมิ
วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00-16:00- การออกแบบและจัดระเบียบรายงาน - การนำเสนอและการสื่อสารข้อมูล - การเตรียมความพร้อมและการบันทึกงาน - ทดลองประยุกต์ใช้ ฝึกปฏิบัติ - Q&A

สาขาวิชาของหลักสูตร
  สร้างแอปพลิเคชันมือถือด้วย Flutter/Dart (ขั้นพื้นฐาน) สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายพัฒนาแอปพลิเคชัน รุ่นที่ 1 (Online)สำนักสิริพัฒนา02727323112116 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00-12:001. ไม่ได้จบตรงสาย ก็สามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ 2. ทำความรู้จักกับ Application สองแพลตฟอร์มหลัก 3. Flutter คืออะไร 4. ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
วันที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 13:00-16:005. ศึกษา Code ตัวอย่าง และทดสอบในตัวจำลองเครื่องมือถือ 6. สร้างแอปพลิเคชัน แสดงผลรูปภาพง่ายๆ ตั้งแต่บรรทัดแรก 7. โครงสร้างพื้นฐานของ Application ที่พัฒนาด้วย Flutter 8. ทำความรู้จัก Widget พื้นฐานประเภทต่างๆ
วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00-12:009. เรียนรู้การจัดวาง Layout ในหน้าจอมือถือ 10. ตัวแปรคืออะไร ชนิดของตัวแปร การนำตัวแปรไปใช้งาน 11. การสร้าง Function และการประยุกต์ใช้
วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 13:00-16:0012. สร้าง Application ที่ต้องใช้ตัวแปร มี Function การคำนวน 13. ทดลองแอปพลิเคชันที่เขียนขึ้นมา 14. แนะแนวทางศึกษาเพิ่มเติม

สาขาวิชาของหลักสูตร
  โปรแกรมการต้อนรับดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Program) รุ่นที่ 1 (Online)สำนักสิริพัฒนา027237323360112 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00-10:301. ความหมายและความสำคัญของการทำ Onboarding Program 2. ความแตกต่างระหว่าง Onboarding Program กับ Orientation 3. กลุ่มเป้าหมายของการทำ Onboarding Program
วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 10:30-12:004. บทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำ Onboarding Program 5. ขั้นตอนการทำ Onboarding Program
วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 13:00-14:306. แนวทางการทำ One-On-One Meeting ในช่วง Onboarding Program 7. แนวทางการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) พนักงานใหม่
วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 14:30-16:008. DISC หรือลักษณะคน 4 ทิศกับการปรับตัวของพนักงานใหม่ในช่วง Onboarding Program 9. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
  เทคนิคการบริหารงานโครงการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สำหรับ COMPLIANCE OFFICER รุ่นที่ 1 (Online)สำนักสิริพัฒนา0272732316115 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00-10:301. เหตุผลและความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต้องบริหารจัดการโครงการในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นในโครงการ 2. มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการที่ดี ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 10:30-12:003. กิจกรรมหลักที่สำคัญในการบริหารโครงการ เพื่อปิดช่องว่างการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นรายฉบับของกฎหมาย
วันที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 13:00-16:004. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการบริหารโครงการ เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของโครงการ 5. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 4 (ONLINE)สำนักสิริพัฒนา027237323112420 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 11 กันยายน 2567 เวลา 09:00-12:001. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ข้อบังคับและระเบียบอื่น ๆ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม 2. สำนวน ภาษา รูปแบบ วิธีการ และหลักการเขียนหนังสือราชการ
วันที่ 11 กันยายน 2567 เวลา 13:00-16:003. การสรุปความ การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ 4. การจัดทำหนังสือราชการ 5. ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนหนังสือราชการ
วันที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 09:00-12:006. รูปแบบและประเภทการประชุม ภาษา สำนวน การจับประเด็น สรุปสาระสำคัญในการจดบันทึกรายงานการประชุม 7. เทคนิค หลักการ รูปแบบการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม
วันที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 13:00-16:008. ฝึกปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการประชุม 9. สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
  การควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013 และการขับเคลื่อนภาคปฏิบัติตาม NEW GUIDANCE รุ่นที่ 2 (Online)สำนักสิริพัฒนา02727323112215 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 16 กันยายน 2567 เวลา 09:00-16:001. มาตรฐานสากลด้านการควบคุมภายใน จาก ENRON วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ โมเดล K2K ถึง COSO 2013 2. ทำความเข้าใจกับองค์ประกอบ 5 ด้านของการควบคุมภายใน 17 หลักการ และ 77 ประเด็นมุ่งเน้นย่อย และแนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้ครบองค์ประกอบ และแบบ 69-1 ที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้กับบริษัทจดทะเบียนที่อิงมาจาก COSO 2013 3. การใช้แบบฟอร์มการประเมิน หลักการ เงื่อนไขและความเพียงพอของการควบคุมภายในระดับองค์กร 4. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการควบคุมภายในที่พัฒนาใหม่ภายใต้ COSO 2013 5. การพัฒนาวัฒนธรรมการตระหนักและตื่นตัวต่อความเสี่ยงก่อนการเริ่มค้นหาความเสี่ยง ผ่านโลก 3 ใบ และบทบาทของงานตรวจสอบภายใน 6. บทบาทใหม่ของบุคคลตาม COSO 2013
วันที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 09:00-16:007. การค้นหา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยงรายกระบวนการหลัก ความเสี่ยงด้านการทุจริต และความเสี่ยงด้าน IT ด้วย 4 มิติ พร้อมตัวอย่าง CHECKLIST 8. การพัฒนาเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และตัวชี้วัดการควบคุมภายในผ่าน KCIs 9. แนวทางการพัฒนาแผนการควบคุมภายใน เพื่อลดจุดอ่อนและช่องว่างความเสี่ยง ที่เกินกว่ายอมรับได้ และแทรกไว้ใน Work Instruction หรือ Work Flow 10. แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและความสำเร็จของการควบคุมภายใน 11. แนวโน้มการพัฒนาของมาตรฐานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในยุคดิจิทัล

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การออกแบบเนื้อหาและเทคนิคการนำเสนอ รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา-12216 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00-12:001 สไตล์นำเสนอของคุณเป็นอย่างไร 2 วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในตัวเองเพื่อนำไปสู่การออกแบบที่เหมาะสม 3 WORKSHOP : บุคลิกการนำเสนอของคุณคืออะไร
วันที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 13:00-16:004 ต้นทุนการนำเสนอ 5 หาข้อมูลที่น่าสนใจได้อย่างไร / ข้อควรระวังเรื่องแหล่งอ้างอิงและภูมิหลังของข้อมูล 6 การออกแบบการนำเสนอด้วยตาราง 8 ช่อง
วันที่ 4 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00-12:007 Storytelling และเทคนิคการเลือกให้เหมาะกับเนื้อหา 8 WORKSHOP : การนำเสนอด้วยกระดาษแผ่นเดียว 9 ผู้ฟังแบบต่าง ๆ การรับมือ และเทคนิคการวิเคราะห์คำถาม
วันที่ 4 ตุลาคม 2567 เวลา 13:00-16:0010 เทคนิคการนำเสนอเพื่อให้ความรู้ : สื่อ บุคลิกภาพ โครงสร้างการเล่าเรื่อง 11 เทคนิคการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจและเทคนิคการนำเสนอเพื่อขาย 12 เทคนิคการนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
  เทคนิคการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับหน่วยงานราชการ รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา027237323112220 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00-16:001. ทำความรู้จักสื่อประเภทต่าง ๆ และ ทำความเข้าใจประเภทของสื่อ 2. วิธีการวางแผนการจัดทำโครงการรณรงค์ด้านการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล 3. หลักการทำความเข้าใจองค์กร
วันที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00-16:004. วิธีการ เคล็ดลับ และเทคนิคการเขียนเนื้อหาให้ปัง 5. กลยุทธ์การเผยแพร่เนื้อหาผ่านสื่อดิจิทัลแบบต่าง ๆ 6. Q&A

สาขาวิชาของหลักสูตร
การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  TESTสำนักสิริพัฒนา02723732312220 500,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00-16:001. ทำความรู้จักสื่อประเภทต่าง ๆ และ ทำความเข้าใจประเภทของสื่อ 2. วิธีการวางแผนการจัดทำโครงการรณรงค์ด้านการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล 3. หลักการทำความเข้าใจองค์กร
วันที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00-16:004. วิธีการ เคล็ดลับ และเทคนิคการเขียนเนื้อหาให้ปัง 5. กลยุทธ์การเผยแพร่เนื้อหาผ่านสื่อดิจิทัลแบบต่าง ๆ 6. Q&A

สาขาวิชาของหลักสูตร
การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  Train the Trainers รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา-12218 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00-12:001. ความประทับใจแรกพบสร้างได้อย่างไร 2. workshop เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและสิ่งที่ควรพัฒนาในด้านรูปลักษณ์ การแต่งกาย 3. มารยาททางธุรกิจ 4. สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13:00-16:005. เทคนิคการใช้น้ำเสียง สายตา สีหน้าขณะนำเสนอทั้งในแบบเผชิญหน้าและออนไลน์ 6. บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการพูดต่อหน้าสาธารณชน 7. การดูแลใบหน้า ทรงผม การแต่งกาย การเดิน ยืน นั่ง 8. เสียงที่เหมาะสมกับการพูดแบบต่าง ๆ การสร้างความมั่นใจ แก้ไขอาการประหม่า
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00-12:009. บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการพูดแบบออนไลน์ 10. รูปแบบ การวางแผนโครงสร้างสำหรับการนำเสนอ 11. เทคนิคการนำเสนอด้วยคำสำคัญ (keywords)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13:00-16:0012. Story telling ของการพูดแบบต่าง ๆ ตัวอย่างการใช้คำพูดเพื่อเชื่อมโยงความ 13. การตอบคำถามในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ที่ลำบากใจ 14. ฝึกปฏิบัติการพุดเป็นรายบุคคลและให้คำแนะนำจากวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  ศิลปะการสื่อสารกับคนต่าง GEN รุ่นที่ 2 (Online)สำนักสิริพัฒนา-12217 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 2 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00-12:001. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ “ผู้ใหญ่มองคุณ” แล้วเกิดการรับรู้ในเชิงบวก 2. ภาพจำของคุณในสายตา “น้อง ๆ “ ในที่ทำงานเป็นอย่างไร 3. Workshop กิจกรรมวิเคราะห์ตนเอง 4. ความแตกต่างระหว่างวัยในองค์กรกับการสื่อสารท่ามกลางความแตกต่าง
วันที่ 2 ธันวาคม 2567 เวลา 13:00-16:005. เทคนิคการสื่อสารเพื่อดึงดูดให้คนแต่ละรุ่นร่วมมือในการทำงาน 6. การสร้างแรงจูงใจให้ Gen X Y และ Millennials 7. พนักงานที่มีอายุมากกว่ากับเจ้านายที่มีอายุน้อยกว่าสื่อสารอย่างไรให้เหมาะสม 8. ศิลปะการพูดกับผู้ใหญ่ :
วันที่ 3 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00-12:009. การสร้าง Teamwork ที่มีคุณภาพและการบริหารทีมงานต่าง GEN 10. การ COACHING คนแต่ละ GEN 11. เทคนิคการอ่านภาษาท่าทางเพื่อการฟังอย่างลึกซึ้ง 12. การฟังคนที่ “พูดน้อย” หรือ “ไม่พูด”
วันที่ 3 ธันวาคม 2567 เวลา 13:00-16:0013. การให้ FEEDBACK คนแต่ละ GEN 14. การรับมือกับการ “เถียง” “ปฏิเสธ” “ปกป้องตนเอง” และ “หาแนวร่วม” 15. GROWTH MINDSET และ VERBAL INTELLIGENCE เครื่องมือทรงพลังที่ช่วยสื่อสาร

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Powered by Vision Net, 1995 - 2009