เลือกเมนู

หลักสูตรที่เปิดอบรม
Click    หน้าหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรคณะ / สำนักโทรศัพท์จำนวนชม.รุ่นรับค่าใช้จ่าย
(บาท)
  การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 11สำนักสิริพัฒนา027273231541125 20,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-12:00การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13:00-16:00กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-12:00นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและอุดมศึกษา
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13:00-16:00ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-12:00การบริหารการเงินและงบประมาณ
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13:00-16:00การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นผู้นำ
วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-12:00การเตรียมความะพร้อมเพื่อรองรับ Digital Disruption
วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:00-16:00กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-12:00การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13:00-16:00การพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-16:00การศึกษาดูงานและการเสริมสร้างประสบการณ์
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-12:00จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13:00-16:00เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินการเป็นเลิศ (EdPEX)
วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-12:00การสร้างระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance- AUN-QA)
วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13:00-16:00ยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการวิจัย
วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-12:00การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่นานาชาติ
วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13:00-16:00อภิปรายปัญหาการบริหารมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, การวิจัย/การสำรวจ , ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  แนวคิด และการประยุกต์ใช้ J-SOX ในงานควบคุมภายในของกิจการเครือญี่ปุ่น รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา02-7273213-1412130 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09:00-16:001. วิกฤติการเงินในสหรัฐ ที่มาของ SOX (Sarbanes-Oxley Act) 2. การนำ SOX มาแปลงเป็น J-SOX 3. ข้อกำหนดตามเงื่อนไขของ J-SOX 4. ปัญหาและความเป็นมาก่อนการเกิดกฎเกณฑ์ตามแนวคิด J-SOX 5. กรอบแนวคิดใหม่ของญี่ปุ่นจาก SOX เป็น J-SOX
วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09:00-16:006. การปลูกผังวัฒนธรรมใหม่ด้านการควบคุมภายในและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 7. บทบาทใหม่ของฝ่ายงานต่างๆ ตาม J-SOX 8. กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนา J-SOX ในกิจการ 9. มาตรฐานอื่นนอกจาก J-SOX ที่ต้องคำนึงถึง 10. กิจกรรม workshop (training day 2)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร
  การบริหารผลการฝึกอบรม และหาความคุ้มค่าต่อองค์กร รุ่นที่ 6สำนักสิริพัฒนา027273213-1412630 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09:00-16:00หมวด 1: ระบบบริหารผลการอบรมที่ครบวงจร หมวด 2: กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนผลการเรียนรู้จากการอบรมสู่การปฏิบัติงานจริง
วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09:00-16:00หมวด 3: แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการอบรม (Result & Outcome) หมวด 4: แนวทางปฏิบัติในการประเมินหาความคุ้มค่าของการอบรม (Return on investment-ROI)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ รุ่นที่ 5สำนักสิริพัฒนา027273213-1412530 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09:00-16:00การจัดทำประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – จัดหาเงินทุน, และลงทุนในโครงการ
วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09:00-16:00การจัดทำประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – งบประมาณประจำปีในการดำเนินงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี, การบริหารจัดการ , องค์กร
  การจัดทำแผนภาพอนาคตเพื่อการวางแผนกลยุทธ์องค์กร รุ่นที่ 4สำนักสิริพัฒนา027273213-1418430 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-12:00• หลักการและความสำคัญ ของการวางแผนภาพอนาคต • การกำหนดขอบเขตการศึกษากระบวนการสร้างภาพอนาคต • การจัดทำ SWOT เพื่อการวางแผนภาพอนาคต • การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00-16:00• วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง โดยดู แนวโน้ม (Trends) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) • การวิเคราะห์และจัดกลุ่มให้เป็นชุดโลจิกภาพอนาคต (Scenario Logic) • สรุปสาระสำคัญประจำวัน และตอบข้อซักถาม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-12:00• การตรวจสอบความสอดคล้องและความเป็นไปได้ • การพัฒนาเหตุการณ์จำลองการเรียนรู้
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00-16:00• การนำเสนอภาพอนาคต และการประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์ • สรุปสาระสำคัญประจำวัน และตอบข้อซักถาม
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-12:00• การสร้างภาพอนาคตเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00-16:00• การสร้างภาพอนาคตเพื่อวางแผนเชิงปฏิบัติงาน • สรุปการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 36สำนักสิริพัฒนา027273213-14123630 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-16:00กระบวนการคิด Meta-Lognition เกี่ยวกับศิลปะการคิดให้กระจ่างด้วยความคิดเชิงระบบ การตรวจสอบองค์กรด้วยฐานความคิดเชิงระบบ Problem-based Learning
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-16:00Grand-Module ของการสร้าง Models ด้วยความคิดเชิงระบบ การบูรณาการความคิดด้วยความคิดเชิงนวัตกรรม และคิดเชิงระบบ

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 22สำนักสิริพัฒนา027273213-14122230 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• ระเบียบงานสารบรรณ • หลักการเขียนหนังสือราชการ • ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• หลักการจดรายงานการประชุม • เทคนิคการจดรายงานการประชุม • ฝึกปฏิบัติการจดรายงานการประชุม • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา027273213-14120130 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-16:001. มาตรฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ ISO 10006:2003 2. แนวคิดการบริหารโครงการในส่วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่วนทำให้โครงการล้มเหลว 3. แนวทางการบริหารความเสี่ยงงานโครงการ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-16:004. ระบบรายงานสถานะความเสี่ยงโครงการ 5. กิจกรรม Workshop 6. นำเสนอผลการทำกิจกรรม Workshop 7. สรุปผลการทำกิจกรรม และข้อเสนอเพิ่มเติมจากวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร
  สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 11สำนักสิริพัฒนา027273231181120 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• สิ่งที่ควรรู้สำหรับผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา • การนำกรณีศึกษา (Case Study) มาใช้ในการเรียนการสอน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• กิจกรรมและเทคนิคการสอนแนวใหม่
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• เทคโนโลยีการสอนเพื่อการเรียนรู้แบบใหม่ • การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การควบคุมภายในตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 2561 สำหรับหน่วยงานรัฐ และบริษัทมหาชน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา027273213-1412230 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-12:001. มาตรฐานสากลด้านการควบคุมภายใน 2. องค์ประกอบ 5 ด้านของการควบคุมภายใน 3. แบบ 69-1 ที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้กับบริษัทจดทะเบียน 4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุมในกิจการ 5. การพัฒนาวัฒนธรรมการตระหนักความเสี่ยง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00-16:006. เครื่องมือการควบคุมภายใน 7. บทบาทใหม่ของบุคคล เจ้าของภาระงานตาม COSO 2013 8. การเชื่อมโยง COSO 2013 กับการบริหารความเสี่ยง 9. บทบาทการควบคุมภายในเพิ่มเติมของกิจการตาม J-SOX
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-12:0010. การค้นหาความเสี่ยงด้านการทุจริต 11. การค้นหาความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 12. การพัฒนาตัวชี้วัดการควบคุมภายในผ่าน KCIs และ KRIs
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00-16:0013. การบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 14. สถานการณ์ที่ทั่วโลกวิตกจากภัยพิบัติ 15. สรุปผลการอบรม และสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อเนื่อง 16. ถาม - ตอบ

สาขาวิชาของหลักสูตร
  English Communication Skills for Thailand 4.0 รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา027273213-1412330 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-12:00- What English skills do you need for communication in Thailand 4.0 ? - English for Communication in International Contexts
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00-16:00- Presentation Skills (Speaking, Presentation, Q&A Skill) for Thailand 4.0
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00-12:00- Business Corresponding (Writing Skill) - Skimming Scanning Business Articles and Texts (Reading Skill)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00-16:00- English for Meetings in International Contexts - What are skills for people in modern organization ? - English Pronunciation Tips for Effective Communication in Business

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 34สำนักสิริพัฒนา027273214123430 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00• กิจกรรมทางธุรกิจ • หลักการบัญชี และความสำคัญ ของข้อมูลในการบริหารองค์กร • ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล • อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งาน Workshop
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00• ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน • การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน • หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา • หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา0272732311320125 39,200
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม) Pre-test ชี้แจงรายงาน
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00 การบริหารงานวิชาการและการวิจัย ในระดับอุดมศึกษา/การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ ในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 5 มิถุนายน 3105 เวลา 09:00-16:00การบริหารงานวิชาการและการวิจัย ในระดับอุดมศึกษา/การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ ในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา/การกำหนดและวางแผนกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศ
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00สกัดประเด็นการเรียนรู้ครั้งที่ 1/ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำรายงาน
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00สกัดประเด็นการเรียนรู้ครั้งที่ 1/ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำรายงาน
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00 การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีส่วนร่วม/การบริหารงบประมาณและการคลัง ในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-18:00การเจรจาต่อรองและ การบริหารความขัดแย้ง /การวางแผนและบริหารโครงการ ของสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00คุณธรรม และจริยธรรม ในการบริหารงานอุดมศึกษา/ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-18:00การบริหารงานกิจการนักศึกษา/ เทคนิคการนำเสนอและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-18:00การบริหารงานกิจการนักศึกษา/ เทคนิคการนำเสนอและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-18:00การสร้างเครือข่ายกับชุมชน/ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00การสร้างเครือข่ายกับชุมชน/ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00ศึกษาดูงาน ณ บริษัทเอกชน
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00เทคนิคการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน/ การพัฒนาองค์กร และกระบวนการปฏิบัติงาน
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00สกัดประเด็นการเรียนรู้ ครั้งที่ 2,3
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-06:00การนำเสนอรายงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, การวิจัย/การสำรวจ
  เทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 10สำนักสิริพัฒนา02-7273213-14121030 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00• บทบาทหัวหน้างาน • กระบวนการมอบหมายงาน • หลักการสอนงาน • กระบวนการสอนงาน • รูปแบบการสื่อสารเพื่อสอนงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารเพื่อสอนงาน
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00• เทคนิคการสอนงาน แบบ Day to day feedback • เทคนิคการสอนงาน แบบ Formal discussion • ฝึกปฏิบัติการสอนงานในสถานการณ์ต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก รุ่นที่ 17สำนักสิริพัฒนา027273213-14121730 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-12:00พลังบวกที่ 1 : ความหมายและความสำคัญของการคิดบวก พลังบวกที่ 2: กลยุทธ์การใช้ความคิดเชิงบวกกับการบริหารตน บริหารคน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ -
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00-16:00พลังบวกที่ 3: มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีมที่ทรงพลัง “รู้ใจคน รู้จักงาน สื่อสารเป็น” พลังบวกที่ 4: มนุษย์สัมพันธ์เชิงบวกกับการทำงานเป็นทีม
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-12:00พลังบวกที่ 5: ความคิดเชิงสร้างสรรค์กับภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พลังบวกที่ 6 : การพัฒนาและปรับปรุงทัศนคติ วิธีการคิด ความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00-16:00พลังบวกที่ 7: การคิดบวกกับการพัฒนาและสร้างสมดุลให้ชีวิต Group Discussion& Sharing : What do you want to Stop – Start- Continue Doing for Work-life Balance? พลังบวกที่ 8: “จับมือไว้ก้าวไปด้วยกัน”

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 41สำนักสิริพัฒนา027273213-14184130 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00Module 1: เกริ่นนำการเจรจาและจิตวิทยาการสื่อสาร • Module 2: บุคลิกภาพบทบาทของนักเจรจา
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00• Module 3/4: แม่ไม้ขั้นที่ 1: การเตรียมการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความขัดแย้ง
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00• Module 5: แม่ไม้ขั้นที่ 2: การหยั่งท่าทีคู่เจรจา Module 6: แม่ไม้ขั้นที่ 3: กลยุทธ์และอุบาย • Module 7: จริยธรรมและการเจรจา • Module 8: กิจกรรมสะท้อนความคิด/สรุป/Q-A • Q-A/Summary

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา, บรรณารักษ์
  COSO ERM 2017 การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมต่อกับ COSO 2013 รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727321412230 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:001. ที่มาของการเกิดมาตรฐาน COSO ERM และเปรียบเทียบมาตรฐาน COSO ERM 2004 กับ COSO ERM 2017 2. เปรียบเทียบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากลอื่นที่ได้รับความนิยาม 3. รายละเอียดของกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดี มาตรฐาน COSO ERM 2017
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-12:00สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อนำ COSO ERM 2017 มาใช้ในงานบริหารความเสี่ยง 5. จุดอ่อนที่สำคัญของ COSO ERM 2017 ในความเห็นของนักวิชาการที่ต้องระมัดระวัง
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00-16:006. ความเชื่อมโยงและความแตกต่างจากมาตรฐานการควบคุมภายใน COSO 2013 7. กระบวนการในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง COSO 2013 และ COSO ERM 2017

สาขาวิชาของหลักสูตร
  compliance Management และกฎเกกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา027273213-1412230 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-12:001. นิยามของ Compliance สมัยใหม่ 2. ความสำคัญของ Compliance Risk 3. ขอบเขตและ 5 ประเภทของการบริหาร Compliance Risk Management
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00-16:001. นิยามของ Compliance สมัยใหม่ 2. ความสำคัญของ Compliance Risk 3. ขอบเขตและ 5 ประเภทของการบริหาร Compliance Risk Management
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-12:007. การให้ความเห็นเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการด้านการ comply กับ การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 8. Best Practices ด้าน Compliance Risk Management ที่เป็นกรอบสากล 9. รูปแบบรายงานจากหน่วยงาน Compliance Unit
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00-16:0010. บทบาทของหัวหน้างานที่เปลี่ยนแปลงไป 11. แนวทางการพัฒนาระบบ โครงสร้าง และ Roadmap สำหรับการมี Compliance Unit ที่ดี 12. Workshop การประเมินความเสี่ยงภาระงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
  รู้ตัวเรา เข้าใจนาย ทำลายความขัดแย้งในองค์กร รุ่นที่ 12สำนักสิริพัฒนา027273213-14121230 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00เรียนรู้ภาวะการณ์กับพฤติกรรมของคนในที่ทำงาน ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) Automatic Listening: เท่าทันการฟังแบบอัตโนมัติ กิจกรรมฝึกทักษะการฟัง: เกมส์ไพ่ ภูเขาน้ำแข็ง (The Iceberg of Listening) Empathic Listening: ฝึกการให้ความเข้าใจ
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:00ผู้นำ 4 ทิศ - เสาะหาตัวตนค้นหาตัวเอง กิจกรรมสัมภาษณ์ตัวตน: ผู้นำ 4 ทิศ ฝึกสุนทรียสนทนาจากมุมมองความคิดที่แตกต่าง ฝึกสุนทรียสนทนาจากมุมมองความคิดที่แตกต่าง Group Reflection and Conclusion • สรุปประสบการณ์การเรียนรู้ และปิดกิจกรรมร่วมกัน

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and Key Result รุ่นที่2สำนักสิริพัฒนา02727321412230 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-16:001. หลักการแนวคิดของ OKR: Objective and Key Results 2. หลักการและเทคนิคในการกำหนด OKR : Objective and Key Results
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-06:003. กระบวนการจัดทำ OKR : Objective and Key Result ด้วย CRAFT Model 4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม OKR 5. การประยุทธ์ใช้ และการเชื่อมโยง OKR เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การบริหารการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5สำนักสิริพัฒนา02727321412530 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• การพัฒนาความฉลาดทางสังคม สมรรถนะทางการสื่อสารและความราบรื่นทางอารมณ์ • ศิลปะของการสื่อสารแบบสุทรียสนทนาและการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงโน้มน้าว
วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• ตัวแบบว่าด้วยอิทธิพลทางการสื่อสารสองทางเชิงกลยุทธ์ • การฟังเชิงลึกและรุก • การพัฒนาทักษะของการสื่อสารรักษาสิทธิ์ด้วยเมตตา • การรับมือกับสถานการณ์การสื่อสารที่ยากลำบาก • การบริหารการนำเสนอแบบมืออาชีพ • การบริหารการประชุมแบบสัมฤทธิ์ผล

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 20สำนักสิริพัฒนา027273214122030 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• หลักการและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์ • กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร (ต่อ)- • การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard-

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 46สำนักสิริพัฒนา027273214304630 9,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-12:00- ความสำคัญและความจำเป็นของการ บริหารและการจัดทำโครงการ - ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การ และวงจรโครงการ (Project Cycle)” - การกำหนดแนวคิดและข้อกำหนด โครงการ (Terms of References or TOR)” รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:00-16:00การวางแผนโครงการและการใช้แนวคิด Logical Framework เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารโครงการ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-16:00การฝึกปฏิบัติในการวางแผนโดยใช้ LogFrame และการวิเคราะห์โครงการ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-16:00เทคนิคทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและคุ้มค่าของโครงการ รศ.ดร.ณดา จันทร์สม
วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-16:00การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-16:00- การวางระบบการบริหารและการจัดการโครงการ - บทบาทของผู้จัดการโครงการ ในการบริหารและการจัดการโครงการ ให้ประสบผลสำเร็จ การควบคุมและการประเมินผลโครงการ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727321412230 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• The Three Lines of Defense • Project Audit Best Practices
วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• IT Audit Best Practices • Audit Rating • Fraud Auditing Best Practice • Audit Reporting on New Best Practices

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การเปลี่ยนงาน HR เพื่อรองรับความท้าทาย รุ่นที่ 7สำนักสิริพัฒนา02727321412730 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-12:00- วิวัฒนาการของงาน HR จากอดีตสู่ปัจจุบัน (HR Yesterday – Today – Tomorrow) - การวัดประสิทธิผลของงาน HR (HR Effectiveness Assessment
วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:00-16:00- ความคาดหวังของ ผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากงาน HR (Stakeholders’ view) - ความท้าทาย 10 ประเด็นที่ HR ยุคนี้ต้องรับมือให้ได้
วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-12:00- การแปลงโฉมงานและหน่วยงาน HR จากภาพลักษณ์เดิมสู่ภาพลักษณ์ใหม่ - วิธีคิดที่คนทำงาน HR ต้องปรับในเรื่อง การหา- ใช้- พัฒนา- สร้างความผูกพัน และการรักษาคน
วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:00-16:00- กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน HR ที่ต้องเปลี่ยน - การเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเพื่อการเป็น HR Professional ยุคใหม่ - อภิปรายปัญหาภาคปฏิบัติจากประสบการณ์แต่ละคน พร้อมคำแนะนำจากประสบการณ์วิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 18สำนักสิริพัฒนา027273214121830 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• หลักการและแนวคิดของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ • กลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern HRM Strategy)
วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• กลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern HRM Strategy) (ต่อ) • • กลยุทธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern HRD Strategy)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 23สำนักสิริพัฒนา027273214122330 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• ระเบียบงานสารบรรณ • หลักการเขียนหนังสือราชการ • ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• ระเบียบงานสารบรรณ • หลักการเขียนหนังสือราชการ • ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  แนวคิด และการประยุกต์ใช้ J-SOX ในงานควบคุมภายในของกิจการเครือญี่ปุ่น รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727321412230 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00-16:001. วิกฤติการเงินในสหรัฐ ที่มาของ SOX (Sarbanes-Oxley Act) 2. การนำ SOX มาแปลงเป็น J-SOX 3. ข้อกำหนดตามเงื่อนไขของ J-SOX 4. ปัญหาและความเป็นมาก่อนการเกิดกฎเกณฑ์ตามแนวคิด J-SOX 5. กรอบแนวคิดใหม่ของญี่ปุ่นจาก SOX เป็น J-SOX
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00-16:006. การปลูกผังวัฒนธรรมใหม่ด้านการควบคุมภายในและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 7. บทบาทใหม่ของฝ่ายงานต่างๆ ตาม J-SOX 8. กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนา J-SOX ในกิจการ 9. มาตรฐานอื่นนอกจาก J-SOX ที่ต้องคำนึงถึง 10. กิจกรรม workshop (training day 2)

สาขาวิชาของหลักสูตร
  ยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐในบริบทประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727321412230 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00-12:00•ความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติและการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การในบริบทประเทศไทย 4.0 • กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ •แนวคิดและแนวทางในการวิเคราะห์และจำลองสถานการณ์เชิงกลยุทธ์
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00-16:00• การกำหนดประเด็นและจุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ • การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดหลักที่สำคัญ • สรุปสาระสำคัญประจำวัน และตอบข้อซักถาม
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00-12:00• การกำหนดกลยุทธ์และกลวิธีในการปฏิบัติงาน • แนวคิดและแนวทางการนำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ • แนวคิดและแนวทางการนำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00-16:00• การกำหนดกลยุทธ์และกลวิธีในการปฏิบัติงาน • แนวคิดและแนวทางการนำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ • แนวคิดและแนวทางการนำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7สำนักสิริพัฒนา02727321412730 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00-16:00หมวด 1: Change Overview - หมวด 2: Change Management Process -
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00-16:00หมวด 3: Change Management in Practices หมวด 4: People and Change หมวด 5 Workshop: การวางแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , ทรัพยากรมนุษย์
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 35สำนักสิริพัฒนา027273214123530 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00• กิจกรรมทางธุรกิจ • หลักการบัญชี และความสำคัญ ของข้อมูลในการบริหารองค์กร • ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล • อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งาน Workshop
วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00• กิจกรรมทางธุรกิจ • หลักการบัญชี และความสำคัญ ของข้อมูลในการบริหารองค์กร • ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล • อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งาน Workshop

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การควบคุมภายในตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 2561 สำหรับหน่วยงานรัฐ และบริษัทมหาชน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา027273214120330 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09:00-12:001. มาตรฐานสากลด้านการควบคุมภายใน จาก K2K ถึง COSO 2013 2. องค์ประกอบ 5 ด้านของการควบคุมภายใน 17 หลักการ 3. แบบ 69-1 ที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้กับบริษัทจดทะเบียน 4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุมในกิจการ 5. การพัฒนาวัฒนธรรมการตระหนักความเสี่ยง
วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13:00-16:006. เครื่องมือการควบคุมภายใน 3 ชั้น 7. บทบาทใหม่ของบุคคล เจ้าของภาระงานตาม COSO 2013 8. การเชื่อมโยง COSO 2013 กับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่าน GRC 9. บทบาทการควบคุมภายในเพิ่มเติมของกิจการตาม J-SOX
วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09:00-12:0010. การค้นหาความเสี่ยงด้านการทุจริต 11. การค้นหาความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 12. การพัฒนาตัวชี้วัดการควบคุมภายในผ่าน KCIs และ KRIs
วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13:00-16:0013. การบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 14. สถานการณ์ที่ทั่วโลกวิตกจากภัยพิบัติ 15. สรุปผลการอบรม และสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อเนื่อง 16. ถาม - ตอบ

สาขาวิชาของหลักสูตร
  กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 37สำนักสิริพัฒนา027273214123730 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00• กระบวนการคิด Meta-Lognition เกี่ยวกับศิลปะการคิดให้กระจ่างด้วยความคิดเชิงระบบ • การตรวจสอบองค์กรด้วยฐานความคิดเชิงระบบ Problem-based Learning
วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00• Grand-Module ของการสร้าง Models ด้วยความคิดเชิงระบบ • การบูรณาการความคิดด้วยความคิดเชิงนวัตกรรม และคิดเชิงระบบ

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  เทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 11สำนักสิริพัฒนา027273214121130 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00• บทบาทหัวหน้างาน • กระบวนการมอบหมายงาน • หลักการสอนงาน • กระบวนการสอนงาน • รูปแบบการสื่อสารเพื่อสอนงาน
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00• เทคนิคการสอนงาน แบบ Day to day feedback • เทคนิคการสอนงาน แบบ Formal discussion • ฝึกปฏิบัติการสอนงานในสถานการณ์ต่างๆ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  compliance Management และกฎเกกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727321412330 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09:00-12:001. นิยามของ Compliance สมัยใหม่ 2. ความสำคัญของ Compliance Risk 3. ขอบเขตและ 5 ประเภทของการบริหาร Compliance Risk Management
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13:00-16:004. การให้ความรู้พื้นฐานของหน้าที่ Compliance Unit 5. บทบาทที่ต้องมี Compliance ในการบริหารความเสี่ยงที่แยกออกมาจาก Audit และ Legal Risk 6. ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันระหว่าง Pre-compliance กับ Post-Compliance ผ่านการตรวจสอบความเสี่ยง compliance
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09:00-12:007. การให้ความเห็นเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการด้านการ comply กับ การบริหารความเสี่ยง 8. Best Practices ด้าน Compliance Risk Management ที่เป็นกรอบสากล 9. รูปแบบรายงานจากหน่วยงาน Compliance Unit
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13:00-16:0010. บทบาทของหัวหน้างานที่เปลี่ยนแปลงไป 11. แนวทางการพัฒนาระบบ โครงสร้าง และ Roadmap สำหรับการมี Compliance Unit ที่ดี 12. Workshop การประเมินความเสี่ยงภาระงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727321412230 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:001. มาตรฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ ISO 10006:2003 2. แนวคิดการบริหารโครงการในส่วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่วนทำให้โครงการล้มเหลว 3. แนวทางการบริหารความเสี่ยงงานโครงการ
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:004. ระบบรายงานสถานะความเสี่ยงโครงการ 5. กิจกรรม Workshop 6. นำเสนอผลการทำกิจกรรม Workshop 7. สรุปผลการทำกิจกรรม และข้อเสนอเพิ่มเติมจากวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 21สำนักสิริพัฒนา027273214122130 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• หลักการและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์ • กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร (ต่อ) • การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การวางแผนภาษี เรื่องดีๆ ที่ต้องรู้ สำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ รุ่นที่ 6สำนักสิริพัฒนา02727321412630 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00หลักการวางแผนภาษีเบื้องต้น และการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล และกรณีศึกษา

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 42สำนักสิริพัฒนา027273214184230 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00Module 1: เกริ่นนำการเจรจาและจิตวิทยาการสื่อสาร • Module 2: บุคลิกภาพบทบาทของนักเจรจา
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• Module 3/4: แม่ไม้ขั้นที่ 1: การเตรียมการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความขัดแย้ง
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• Module 5: แม่ไม้ขั้นที่ 2: การหยั่งท่าทีคู่เจรจา Module 6: แม่ไม้ขั้นที่ 3: กลยุทธ์และอุบาย • Module 7: จริยธรรมและการเจรจา • Module 8: กิจกรรมสะท้อนความคิด/สรุป/Q-A • Q-A/Summary

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ รุ่นที่ 6สำนักสิริพัฒนา02727321412630 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00การจัดทำประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – จัดหาเงินทุน, และลงทุนในโครงการ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00การจัดทำประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – งบประมาณประจำปีในการดำเนินงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การบริหารผลการฝึกอบรม และหาความคุ้มค่าต่อองค์กร รุ่นที่ 7สำนักสิริพัฒนา02727321412730 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00หมวด 1: ระบบบริหารผลการอบรมที่ครบวงจรหมวด 2: กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนผลการเรียนรู้จากการอบรมสู่การปฏิบัติงานจริง
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00หมวด 3: แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการอบรม (Result & Outcome)หมวด 4: แนวทางปฏิบัติในการประเมินหาความคุ้มค่าของการอบรม (Return on investment-ROI)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 24สำนักสิริพัฒนา027273214122430 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00• ระเบียบงานสารบรรณ • หลักการเขียนหนังสือราชการ • ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00• หลักการจดรายงานการประชุม • เทคนิคการจดรายงานการประชุม • ฝึกปฏิบัติการจดรายงานการประชุม • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การบริหารการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่6สำนักสิริพัฒนา02727321412630 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00• การพัฒนาความฉลาดทางสังคม สมรรถนะทางการสื่อสารและความราบรื่นทางอารมณ์ • ศิลปะของการสื่อสารแบบสุทรียสนทนาและการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงโน้มน้าว
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-06:00• ตัวแบบว่าด้วยอิทธิพลทางการสื่อสารสองทางเชิงกลยุทธ์ • การฟังเชิงลึกและรุก • การพัฒนาทักษะของการสื่อสารรักษาสิทธิ์ด้วยเมตตา • การรับมือกับสถานการณ์การสื่อสารที่ยากลำบาก • การบริหารการนำเสนอแบบมืออาชีพ • การบริหารการประชุมแบบสัมฤทธิ์ผล

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  COSO ERM 2017 การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมต่อกับ COSO 2013 รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา02727321412330 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:001. ที่มาของการเกิดมาตรฐาน COSO ERM และเปรียบเทียบมาตรฐาน COSO ERM 2004 กับ COSO ERM 2017 2. เปรียบเทียบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากลอื่นที่ได้รับความนิยาม 3. รายละเอียดของกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดี มาตรฐาน COSO ERM 2017
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-12:001. ที่มาของการเกิดมาตรฐาน COSO ERM และเปรียบเทียบมาตรฐาน COSO ERM 2004 กับ COSO ERM 2017 2. เปรียบเทียบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากลอื่นที่ได้รับความนิยาม 3. รายละเอียดของกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดี มาตรฐาน COSO ERM 2017
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-16:006. ความเชื่อมโยงและความแตกต่างจากมาตรฐานการควบคุมภายใน COSO 2013 7. กระบวนการในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง COSO 2013 และ COSO ERM 2017

สาขาวิชาของหลักสูตร
  ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and Key Result รุ่นที่3สำนักสิริพัฒนา02727321412330 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:001. หลักการแนวคิดของ OKR: Objective and Key Results 2. หลักการและเทคนิคในการกำหนด OKR : Objective and Key Results
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:003. กระบวนการจัดทำ OKR : Objective and Key Result ด้วย CRAFT Model 4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม OKR 5. การประยุทธ์ใช้ และการเชื่อมโยง OKR เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก รุ่นที่18สำนักสิริพัฒนา027273214121830 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-12:00พลังบวกที่ 1 : ความหมายและความสำคัญของการคิดบวก พลังบวกที่ 2: กลยุทธ์การใช้ความคิดเชิงบวกกับการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-16:00พลังบวกที่ 3: มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีมที่ทรงพลัง “รู้ใจคน รู้จักงาน สื่อสารเป็น” พลังบวกที่ 4: มนุษย์สัมพันธ์เชิงบวกกับการทำงานเป็นทีม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-12:00พลังบวกที่ 5: ความคิดเชิงสร้างสรรค์กับภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พลังบวกที่ 6 : การพัฒนาและปรับปรุงทัศนคติ วิธีการคิด ความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-16:00พลังบวกที่ 7: การคิดบวกกับการพัฒนาและสร้างสมดุลให้ชีวิต (Positive Thinking and Work-life Balance) Group Discussion& Sharing : What do you want to Stop – Start- Continue Doing for Work-life Balance? พลังบวกที่ 8: “จับมือไว้ก้าวไปด้วยกัน”

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา02727321412330 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00• The Three Lines of Defense • Project Audit Best Practices
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00• IT Audit Best Practices • Audit Rating • Fraud Auditing Best Practice • Audit Reporting on New Best Practices

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่36สำนักสิริพัฒนา027273214123630 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• กิจกรรมทางธุรกิจ • หลักการบัญชี และความสำคัญ ของข้อมูลในการบริหารองค์กร • ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล • อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งานWorkshop
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน • การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน • หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา • หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  เทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 12สำนักสิริพัฒนา027273214121230 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• บทบาทหัวหน้างาน • กระบวนการมอบหมายงาน • หลักการสอนงาน • กระบวนการสอนงาน • รูปแบบการสื่อสารเพื่อสอนงาน
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• เทคนิคการสอนงาน แบบ Day to day feedback • เทคนิคการสอนงาน แบบ Formal discussion • ฝึกปฏิบัติการสอนงานในสถานการณ์ต่างๆ

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 19สำนักสิริพัฒนา027273214121930 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• หลักการและแนวคิดของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ • กลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern HRM Strategy)
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• กลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern HRM Strategy) (ต่อ) • กลยุทธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern HRD Strategy)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  แนวคิด และการประยุกต์ใช้ J-SOX ในงานควบคุมภายในของกิจการเครือญี่ปุ่น รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา02727321412330 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:001. วิกฤติการเงินในสหรัฐ ที่มาของ SOX (Sarbanes-Oxley Act) 2. การนำ SOX มาแปลงเป็น J-SOX 3. ข้อกำหนดตามเงื่อนไขของ J-SOX 4. ปัญหาและความเป็นมาก่อนการเกิดกฎเกณฑ์ตามแนวคิด J-SOX 5. กรอบแนวคิดใหม่ของญี่ปุ่นจาก SOX เป็น J-SOX
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:006. การปลูกผังวัฒนธรรมใหม่ด้านการควบคุมภายในและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 7. บทบาทใหม่ของฝ่ายงานต่างๆ ตาม J-SOX 8. กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนา J-SOX ในกิจการ 9. มาตรฐานอื่นนอกจาก J-SOX ที่ต้องคำนึงถึง 10. กิจกรรม workshop (training day 2)

สาขาวิชาของหลักสูตร
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Powered by Vision Net, 1995 - 2009