เลือกเมนู

หลักสูตรที่เปิดอบรม
Click    หน้าหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรคณะ / สำนักโทรศัพท์จำนวนชม.รุ่นรับค่าใช้จ่าย
(บาท)
  การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 36สำนักสิริพัฒนา7273213-14183620 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09:00-16:00Module 1: ปูพื้นจิตวิทยาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง • Module 2: รู้จักตัวตนกันก่อน: บุคลิกภาพและบทบาทของนักเจรจา
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09:00-16:00• Module 3: แม่ไม้การเจรจาขั้น 1: การวางกรอบการเจรจาและกลยุทธ์การบริหารความขัดแย้ง: สำคัญสุด! • Module 4: การวางแผนด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการ (Planning)
วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09:00-16:00• Module 5: แม่ไม้การเจรจาขั้นที่ 2: การหยั่งท่าทีด้วยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ Module 6: แม่ไม้การเจรจาขั้นที่ 3: กลยุทธ์การเจรจาและหลังการเจรจา • Module 7: จริยธรรมและการเจรจาต่อรอง • Q-A/Summary

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  รู้ตัวเรา เข้าใจนาย ทำลายความขัดแย้งในองค์กร รุ่นที่ 9สำนักสิริพัฒนา02 7273213-1412920 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09:00-12:001. ภาวะการณ์กับพฤติกรรมของคนในที่ทำงาน 2. ความแตกต่างหลากหลายของผู้คน 3. เข้าใจลักษะการทำงานของแต่ละบุคคล
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13:00-16:004. ค้นพบและเข้าใจความขัดแย้งในการทำงาน 5. เรียนรู้พฤติกรรมและการสื่อสารต่อผู้อื่น 6. เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อให้ได้ใจ 7. เทคนิคการทำงานกับคนที่แตกต่าง
วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09:00-12:008. การฟังเพื่อเข้าถึงความรู้สึก 9. การสร้างความไว้วางใจที่แท้จริงกับทีมงาน 10. การฟังเพื่อเข้าถึงความต้องการ คุณค่า เจตนา
วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13:00-16:0011. ฟังอย่างไรให้ได้ยินถึงความหมายที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังคำพูด 12. การสังเกตุภาษาร่างกาย ที่มักสื่อสารสิ่งที่มีความหมายมากกว่าคำพูด 13. การฟังเพื่อหาจุดบกพร่อง ยืนยัน ปกป้องจุดยืนของตัวเอง

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  กฎหมายและระเบียบราชการสำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ รุ่นที่ 9สำนักสิริพัฒนา02 7273213-1418920 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09:00-16:001. กฎหมายและระเบียบราชการในการบริหารงานภาครัฐ 2. กฎหมายบริหารการเงินการคลัง และการพัสดุ
วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09:00-16:003. ประเด็นที่สำคัญด้านกฎหมายปกครอง 4. ระเบียบการบริหารงานพัสดุ
วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09:00-16:005.กรณีศึกษา: คดีการบริหารงานบุคคล

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 15สำนักสิริพัฒนา02 7273213-14121520 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09:00-16:00• ระเบียบงานสารบรรณ • หลักการเขียนหนังสือราชการ • ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป
วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09:00-16:00• หลักการจดรายงานการประชุม • เทคนิคการจดรายงานการประชุม • ฝึกปฏิบัติการจดรายงานการประชุม • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 42สำนักสิริพัฒนา02 7273213-14304230 9,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-16:00- ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารและการจัดทำโครงการ - ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจรโครงการ - การกำหนดแนวคิดและข้อกำหนดโครงการ - การวางแผนโครงการและการใช้แนวคิด Logical Framework เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารโครงการ
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-16:00การฝึกปฏิบัติในการวางแผนโดยใช้ LogFrame และการวิเคราะห์โครงการ
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-16:00เทคนิคทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและคุ้มค่าของโครงการ
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-16:00การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-16:00- การวางระบบการบริหารและการจัดการโครงการ - บทบาทของผู้จัดการโครงการในการบริหารและการจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ - การควบคุมและการประเมินผลโครงการ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อชีวิตและการทำงานอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 6สำนักสิริพัฒนา02727321412620 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-12:00เกริ่นสู่โลกของ Strategic Communication และความฉลาดทางสังคม
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00-16:00The Big Three Zone of Stratcom for Life Unfold (สามโซนแห่งพลังทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อชีวิต)
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-16:00• การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการทำงานและการบูรณาการการวินิจฉัยการสื่อสารองค์กร การโค้ชงานและเป็นที่ปรึกษา • การบริหารจัดการความขัดแย้งและการบริหารการประชุมเชิงกลยุทธ์

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management) รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา02727321412320 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-12:001. นิยามของ Compliance สมัยใหม่ 2. ความสำคัญของ Compliance Risk 3. ขอบเขตและ 5 ประเภทของการบริหาร Compliance Risk Management
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00-16:004. การให้ความรู้พื้นฐานของหน้าที่ Compliance Unit 5. บทบาทที่ต้องมี Compliance ในการบริหารความเสี่ยงที่แยกออกมาจาก Audit และ Legal Risk 6. ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันระหว่าง Pre-compliance กับ Post-Compliance ผ่านการตรวจสอบความเสี่ยง compliance
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-12:007. การให้ความเห็นเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการด้านการ comply กับ การบริหารความเสี่ยง 8. Best Practices ด้าน Compliance Risk Management ที่เป็นกรอบสากล 9. รูปแบบรายงานจากหน่วยงาน Compliance Unit
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00-16:007. การให้ความเห็นเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการด้านการ comply กับ การบริหารความเสี่ยง 8. Best Practices ด้าน Compliance Risk Management ที่เป็นกรอบสากล 9. รูปแบบรายงานจากหน่วยงาน Compliance Unit

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร
  JavaScript สำหรับผู้เริ่มต้น รุ่นที่ 5สำนักสิริพัฒนา02727321412520 6,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-16:00- ข้อมูลพื้นฐานแต่ละประเภทในภาษา JavaScript และโอเปอเรเตอร์ที่ใช้งานกับข้อมูลเหล่านั้น - การใช้งานตัวแปรและขอบเขตของตัวแปร - การสร้างและใช้งาน Array, Function, และ Object
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-16:00- การเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของเว็บเพจโดยใช้ DOM - คำอธิบายเกี่ยวกับ Event และการเขียนโค้ดเพื่อจัดการกับ Event

สาขาวิชาของหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา12220 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-16:00เรื่องการจัดทำประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – จัดหาเงินทุน, และลงทุนในโครงการ
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-16:00การจัดทำประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – งบประมาณประจำปีในการดำเนินงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี, การบริหารจัดการ
  เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 4สำนักสิริพัฒนา02727321412420 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00• บทบาทหัวหน้างาน • กระบวนการมอบหมายงาน • หลักการสอนงาน • กระบวนการสอนงาน • รูปแบบการสื่อสารเพื่อสอนงาน • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารเพื่อสอนงาน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00• เทคนิคการสอนงาน แบบ Day to day feedback • เทคนิคการสอนงาน แบบ Formal discussion • ฝึกปฏิบัติการสอนงานในสถานการณ์ต่างๆ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , ทรัพยากรมนุษย์
  การบริหารผลการฝึกอบรมและหาความคุ้มค่าต่อองค์กร รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727321412220 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-12:00หมวด 1: ระบบบริหารผลการอบรมที่ครบวงจร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00-16:00หมวด 2: กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนผลการเรียนรู้จากการอบรมสู่การปฏิบัติงานจริง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-12:00หมวด 3: แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการอบรม (Result & Outcome)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00-16:00หมวด 4: แนวทางปฏิบัติในการประเมินหาความคุ้มค่าของการอบรม (Return on investment-ROI)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร รุ่นที่ 17สำนักสิริพัฒนา027273214181720 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00• ตำแหน่งในองค์กรของการบริหารความเสี่ยง • จากการควบคุมภายในสู่การบริหารความเสี่ยง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00• การวางกรอบแนวทางเพื่อบริหารความเสี่ยง • แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง • ระบบรายงานความเสี่ยง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00• หลักการกรอบวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน เพื่อรองรับการบริหารโครงการลงทุน • จากโลกบริหารความเสี่ยงสู่การบริหารวิกฤติการณ์ภัยพิบัติ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร
  Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา02727321412120 6,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00หลักการวิเคราะห์กระแสเงินสดของโครงการ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00หลักการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินและสูตรต่าง ๆ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี, การบริหารจัดการ , การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อเพิ่มคุณค่าองค์กร รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา02727321412320 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00- The Three Lines of Defense - Project Audit Best Practices - IT Audit Best Practices
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00- Audit Rating - Fraud Auditing Best Practice - Audit Reporting on New Best Practices - การทำ Workshop จะแบ่งเป็น Pre-test และ Post Test

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร
  สร้างเว็บไซต์สมัยใหม่อย่างง่ายๆ ด้วย Bootstrap รุ่นที่ 5สำนักสิริพัฒนา02727321412420 6,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00- ขั้นตอนในการดาวน์โหลดไฟล์ที่จำเป็นและการเซ็ตเว็บเพจให้สามารถใช้งาน Bootstrap - คำอธิบายเกี่ยวกับ Bootstrap Grid System และการนำไปใช้งาน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00- ตัวอย่างคอมโพเนนต์ที่ใช้งานบ่อย พร้อมทั้งวิธีใช้งาน - ตัวอย่างการปรับแต่งคอมโพเนนต์ให้ตรงตามความต้องการ

สาขาวิชาของหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 14สำนักสิริพัฒนา027273214121420 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00• แนวคิดของกลยุทธ์ และการวางแผนกลยุทธ์ • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis • การกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร (Vision) • การกำหนดพันธกิจองค์กร (Mission)
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00• การกำหนดเป้าหมายของพันธกิจ(Goal) • การกำหนดกลยุทธ์องค์กร (Strategy) • การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Transfer strategic to action
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00• การการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard • การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-16:00• การจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลงานหลัก (Objective & KPI) • การจัดทำแผน โครงการ กิจกรรม สำหรับขับเคลื่อนตัวชี้วัด(Initiative)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร
  การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 16สำนักสิริพัฒนา121620 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00• ระเบียบงานสารบรรณ • หลักการเขียนหนังสือราชการ
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00• ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00• หลักการจดรายงานการประชุม • เทคนิคการจดรายงานการประชุม
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00• ฝึกปฏิบัติการจดรายงานการประชุม • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป

สาขาวิชาของหลักสูตร
การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การวางแผนภาษี เรื่องดีๆที่ต้องรู้ สำหรับผู้บริหาร และผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727321412220 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00ภาษีเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร ทบทวน... ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษี
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล เริ่มรู้จักการวางแผนภาษี
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00กลยุทธ์การวางแผนภาษีกับการลงทุน ลดภาษีง่ายๆ ได้อย่างไร
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00ลดภาษีง่ายๆ ได้อย่างไร (ต่อ) สรุปข้อควรจำในการลดภาษี

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 28สำนักสิริพัฒนา027273214122820 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-16:00- กิจกรรมทางธุรกิจ - หลักการบัญชี และความสำคัญ ของข้อมูลในการบริหารองค์กร - ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล - การวิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งาน - Workshop
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-16:00- ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน - การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน - หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา - หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา02727321412320 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:001. มาตรฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ ISO 10006:2003 2. แนวคิดการบริหารโครงการในส่วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่วนทำให้โครงการล้มเหลว - ความเสี่ยงร่วมที่อาจจะเกิดกับโครงการทั่วไป - ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงที่อาจจะเกิดกับโครงการบางลักษณะ
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:003. แนวทางการบริหารความเสี่ยงงานโครงการ - การทำแผนสำรองเผื่อฉุกเฉินรองรับความเสี่ยงโครงการ - การเฝ้าระวัง และติดตามข้อบ่งชี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดระหว่างการดำเนินโครงการ
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:004. ระบบรายงานสถานะความเสี่ยงโครงการ 5. กิจกรรม Workshop (1) แบ่งกลุ่มสรุปบทเรียนจากโครงการในอดีต (2) แบ่งกลุ่มเพื่อกรอกแบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในระหว่างการวางแผนโครงการ
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:006. นำเสนอผลการทำกิจกรรม Workshop 7. สรุปผลการทำกิจกรรม และข้อเสนอเพิ่มเติมจากวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change & Transformation Management) รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727321412220 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00Change Overview
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00Change Management Process
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-12:00Change Management in Practices
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:00การวางแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Powered by Vision Net, 1995 - 2009