เลือกเมนู

หลักสูตรที่เปิดอบรม
Click    หน้าหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรคณะ / สำนักโทรศัพท์จำนวนชม.รุ่นรับค่าใช้จ่าย
(บาท)
  การบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7สำนักสิริพัฒนา02727321412730 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00-16:00หมวด 1: Change Overview - หมวด 2: Change Management Process -
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00-16:00หมวด 3: Change Management in Practices หมวด 4: People and Change หมวด 5 Workshop: การวางแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , ทรัพยากรมนุษย์
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 35สำนักสิริพัฒนา027273214123530 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00• กิจกรรมทางธุรกิจ • หลักการบัญชี และความสำคัญ ของข้อมูลในการบริหารองค์กร • ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล • อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งาน Workshop
วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00• กิจกรรมทางธุรกิจ • หลักการบัญชี และความสำคัญ ของข้อมูลในการบริหารองค์กร • ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล • อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งาน Workshop

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การเขียนกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการสอน (และเพื่อตีพิมพ์ใน NIDA Case Research Journal) รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา0 2727 3231240130 13,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00จุดเริ่มต้นของการใช้กรณีศึกษา (Case Study) เพื่อการสอน
วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00แนวคิด เทคนิค และตัวอย่างการเขียน Teaching Case/ Case Research
วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00การเขียนกรอบกรณีศึกษา (Case Frame) และการเขียน Teaching Case (ฝึกปฏิบัติ)
วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00การนำเสนอผลงานกรอบกรณีศึกษา (Case Frame) รายบุคคล

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การควบคุมภายในตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 2561 สำหรับหน่วยงานรัฐ และบริษัทมหาชน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา027273214120330 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09:00-12:001. มาตรฐานสากลด้านการควบคุมภายใน จาก K2K ถึง COSO 2013 2. องค์ประกอบ 5 ด้านของการควบคุมภายใน 17 หลักการ 3. แบบ 69-1 ที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้กับบริษัทจดทะเบียน 4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุมในกิจการ 5. การพัฒนาวัฒนธรรมการตระหนักความเสี่ยง
วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13:00-16:006. เครื่องมือการควบคุมภายใน 3 ชั้น 7. บทบาทใหม่ของบุคคล เจ้าของภาระงานตาม COSO 2013 8. การเชื่อมโยง COSO 2013 กับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่าน GRC 9. บทบาทการควบคุมภายในเพิ่มเติมของกิจการตาม J-SOX
วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09:00-12:0010. การค้นหาความเสี่ยงด้านการทุจริต 11. การค้นหาความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 12. การพัฒนาตัวชี้วัดการควบคุมภายในผ่าน KCIs และ KRIs
วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13:00-16:0013. การบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 14. สถานการณ์ที่ทั่วโลกวิตกจากภัยพิบัติ 15. สรุปผลการอบรม และสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อเนื่อง 16. ถาม - ตอบ

สาขาวิชาของหลักสูตร
  กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 37สำนักสิริพัฒนา027273214123730 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00• กระบวนการคิด Meta-Lognition เกี่ยวกับศิลปะการคิดให้กระจ่างด้วยความคิดเชิงระบบ • การตรวจสอบองค์กรด้วยฐานความคิดเชิงระบบ Problem-based Learning
วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00• Grand-Module ของการสร้าง Models ด้วยความคิดเชิงระบบ • การบูรณาการความคิดด้วยความคิดเชิงนวัตกรรม และคิดเชิงระบบ

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  เทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 11สำนักสิริพัฒนา027273214121130 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00• บทบาทหัวหน้างาน • กระบวนการมอบหมายงาน • หลักการสอนงาน • กระบวนการสอนงาน • รูปแบบการสื่อสารเพื่อสอนงาน
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09:00-16:00• เทคนิคการสอนงาน แบบ Day to day feedback • เทคนิคการสอนงาน แบบ Formal discussion • ฝึกปฏิบัติการสอนงานในสถานการณ์ต่างๆ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  Compliance Management และกฏเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727321412230 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09:00-12:001. นิยามของ Compliance สมัยใหม่ 2. ความสำคัญของ Compliance Risk 3. ขอบเขตและ 5 ประเภทของการบริหาร Compliance Risk Management
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13:00-16:004. การให้ความรู้พื้นฐานของหน้าที่ Compliance Unit 5. บทบาทที่ต้องมี Compliance ในการบริหารความเสี่ยงที่แยกออกมาจาก Audit และ Legal Risk 6. ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันระหว่าง Pre-compliance กับ Post-Compliance ผ่านการตรวจสอบความเสี่ยง compliance
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09:00-12:007. การให้ความเห็นเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการด้านการ comply กับ การบริหารความเสี่ยง 8. Best Practices ด้าน Compliance Risk Management ที่เป็นกรอบสากล 9. รูปแบบรายงานจากหน่วยงาน Compliance Unit
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13:00-16:0010. บทบาทของหัวหน้างานที่เปลี่ยนแปลงไป 11. แนวทางการพัฒนาระบบ โครงสร้าง และ Roadmap สำหรับการมี Compliance Unit ที่ดี 12. Workshop การประเมินความเสี่ยงภาระงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การบริหารงานท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 2560 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศรวมทั้งลักษณะต้องห้ามการสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 6สำนักสิริพัฒนา027273231126110 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09:00-12:00แนวความคิด และวิเคราะห์เจาะลึกการแก้ไขเพิ่มเติม กม. การจัดตั้ง อปท. และการตรากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13:00-14:30คุณลักษณะต้องห้าม และการสอบสวนสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีขาดคุณสมบัติ
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14:30-16:00ข้อห้ามมิให้สมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการสอบสวนและสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09:00-12:00การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อปท. ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่ให้ถูกทักท้วง พ
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13:00-14:30แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินของ อปท. ตามกฎหมาย ระเบียบ ไม่ให้ถูกทักท้วง
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 14:30-16:00สรุปสาระสำคัญกม.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเมืองการปกครอง
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727321412230 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:001. มาตรฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ ISO 10006:2003 2. แนวคิดการบริหารโครงการในส่วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่วนทำให้โครงการล้มเหลว 3. แนวทางการบริหารความเสี่ยงงานโครงการ
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:004. ระบบรายงานสถานะความเสี่ยงโครงการ 5. กิจกรรม Workshop 6. นำเสนอผลการทำกิจกรรม Workshop 7. สรุปผลการทำกิจกรรม และข้อเสนอเพิ่มเติมจากวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 21สำนักสิริพัฒนา027273214122130 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• หลักการและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์ • กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร (ต่อ) • การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การวางแผนภาษี เรื่องดีๆ ที่ต้องรู้ สำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ รุ่นที่ 6สำนักสิริพัฒนา02727321412630 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00หลักการวางแผนภาษีเบื้องต้น และการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล และกรณีศึกษา

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 42สำนักสิริพัฒนา027273214184230 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00Module 1: เกริ่นนำการเจรจาและจิตวิทยาการสื่อสาร • Module 2: บุคลิกภาพบทบาทของนักเจรจา
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• Module 3/4: แม่ไม้ขั้นที่ 1: การเตรียมการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความขัดแย้ง
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• Module 5: แม่ไม้ขั้นที่ 2: การหยั่งท่าทีคู่เจรจา Module 6: แม่ไม้ขั้นที่ 3: กลยุทธ์และอุบาย • Module 7: จริยธรรมและการเจรจา • Module 8: กิจกรรมสะท้อนความคิด/สรุป/Q-A • Q-A/Summary

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ รุ่นที่ 6สำนักสิริพัฒนา02727321412630 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00การจัดทำประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – จัดหาเงินทุน, และลงทุนในโครงการ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00การจัดทำประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – งบประมาณประจำปีในการดำเนินงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การบริหารผลการฝึกอบรม และหาความคุ้มค่าต่อองค์กร รุ่นที่ 7สำนักสิริพัฒนา02727321412730 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00หมวด 1: ระบบบริหารผลการอบรมที่ครบวงจรหมวด 2: กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนผลการเรียนรู้จากการอบรมสู่การปฏิบัติงานจริง
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00หมวด 3: แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการอบรม (Result & Outcome)หมวด 4: แนวทางปฏิบัติในการประเมินหาความคุ้มค่าของการอบรม (Return on investment-ROI)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา0272732311320122 39,200
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์/ ชี้แจงการทำรายงาน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-18:00 การบริหารงานวิชาการและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา/การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา/ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำรายงาน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-18:00นโยบายและแผนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน / หลักกฎหมายในการบริหารงาน /ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำรายงาน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-18:00การกำหนดและวางแผนกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา/ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำรายงาน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00การวางแผนและบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา/สกัดประเด็นการเรียนรู้ครั้งที่ 1
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-18:00การบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา/การควบคุมภายในสถาบันอุดมศึกษา/ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำรายงาน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-18:00การบริหารงบประมาณและการคลังในสถาบันอุดมศึกษา/คุณธรรม และจริยธรรม ในการบริหารงานอุดมศึกษา/ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำรายงาน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-18:00การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง/ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำรายงาน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-18:00การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน /การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีส่วนร่วม/ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำรายงาน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-18:00การบริหารงานกิจการนักศึกษา/เทคนิคการนำเสนอและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-18:00การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา/ภาวะผู้นำในการบริหารและการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำรายงาน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-18:00การสร้างเครือข่ายกับชุมชน/การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-18:00การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา/การกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผล /ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำรายงาน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00ศึกษาดูงาน ณ บริษัทเอกชน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-18:00เทคนิคการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน/การพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงาน/ ส่งเล่มรายงาน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00สกัดประเด็นการเรียนรู้ ครั้งที่ 2,3
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00การนำเสนอรายงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 24สำนักสิริพัฒนา027273214122430 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00• ระเบียบงานสารบรรณ • หลักการเขียนหนังสือราชการ • ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00• หลักการจดรายงานการประชุม • เทคนิคการจดรายงานการประชุม • ฝึกปฏิบัติการจดรายงานการประชุม • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การบริหารการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่6สำนักสิริพัฒนา02727321412630 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00• การพัฒนาความฉลาดทางสังคม สมรรถนะทางการสื่อสารและความราบรื่นทางอารมณ์ • ศิลปะของการสื่อสารแบบสุทรียสนทนาและการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงโน้มน้าว
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-06:00• ตัวแบบว่าด้วยอิทธิพลทางการสื่อสารสองทางเชิงกลยุทธ์ • การฟังเชิงลึกและรุก • การพัฒนาทักษะของการสื่อสารรักษาสิทธิ์ด้วยเมตตา • การรับมือกับสถานการณ์การสื่อสารที่ยากลำบาก • การบริหารการนำเสนอแบบมืออาชีพ • การบริหารการประชุมแบบสัมฤทธิ์ผล

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  COSO ERM 2017 การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมต่อกับ COSO 2013 รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา02727321412330 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:001. ที่มาของการเกิดมาตรฐาน COSO ERM และเปรียบเทียบมาตรฐาน COSO ERM 2004 กับ COSO ERM 2017 2. เปรียบเทียบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากลอื่นที่ได้รับความนิยาม 3. รายละเอียดของกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดี มาตรฐาน COSO ERM 2017
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-12:001. ที่มาของการเกิดมาตรฐาน COSO ERM และเปรียบเทียบมาตรฐาน COSO ERM 2004 กับ COSO ERM 2017 2. เปรียบเทียบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากลอื่นที่ได้รับความนิยาม 3. รายละเอียดของกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดี มาตรฐาน COSO ERM 2017
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-16:006. ความเชื่อมโยงและความแตกต่างจากมาตรฐานการควบคุมภายใน COSO 2013 7. กระบวนการในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง COSO 2013 และ COSO ERM 2017

สาขาวิชาของหลักสูตร
  ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and Key Result รุ่นที่3สำนักสิริพัฒนา02727321412330 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:001. หลักการแนวคิดของ OKR: Objective and Key Results 2. หลักการและเทคนิคในการกำหนด OKR : Objective and Key Results
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:003. กระบวนการจัดทำ OKR : Objective and Key Result ด้วย CRAFT Model 4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม OKR 5. การประยุทธ์ใช้ และการเชื่อมโยง OKR เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก รุ่นที่18สำนักสิริพัฒนา027273214121830 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-12:00พลังบวกที่ 1 : ความหมายและความสำคัญของการคิดบวก พลังบวกที่ 2: กลยุทธ์การใช้ความคิดเชิงบวกกับการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-16:00พลังบวกที่ 3: มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีมที่ทรงพลัง “รู้ใจคน รู้จักงาน สื่อสารเป็น” พลังบวกที่ 4: มนุษย์สัมพันธ์เชิงบวกกับการทำงานเป็นทีม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-12:00พลังบวกที่ 5: ความคิดเชิงสร้างสรรค์กับภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พลังบวกที่ 6 : การพัฒนาและปรับปรุงทัศนคติ วิธีการคิด ความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-16:00พลังบวกที่ 7: การคิดบวกกับการพัฒนาและสร้างสมดุลให้ชีวิต (Positive Thinking and Work-life Balance) Group Discussion& Sharing : What do you want to Stop – Start- Continue Doing for Work-life Balance? พลังบวกที่ 8: “จับมือไว้ก้าวไปด้วยกัน”

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา02727321412330 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00• The Three Lines of Defense • Project Audit Best Practices
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-16:00• IT Audit Best Practices • Audit Rating • Fraud Auditing Best Practice • Audit Reporting on New Best Practices

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่36สำนักสิริพัฒนา027273214123630 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• กิจกรรมทางธุรกิจ • หลักการบัญชี และความสำคัญ ของข้อมูลในการบริหารองค์กร • ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล • อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งานWorkshop
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน • การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน • หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา • หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  เทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 12สำนักสิริพัฒนา027273214121230 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• บทบาทหัวหน้างาน • กระบวนการมอบหมายงาน • หลักการสอนงาน • กระบวนการสอนงาน • รูปแบบการสื่อสารเพื่อสอนงาน
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• เทคนิคการสอนงาน แบบ Day to day feedback • เทคนิคการสอนงาน แบบ Formal discussion • ฝึกปฏิบัติการสอนงานในสถานการณ์ต่างๆ

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 19สำนักสิริพัฒนา027273214121930 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• หลักการและแนวคิดของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ • กลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern HRM Strategy)
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:00• กลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern HRM Strategy) (ต่อ) • กลยุทธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern HRD Strategy)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  แนวคิด และการประยุกต์ใช้ J-SOX ในงานควบคุมภายในของกิจการเครือญี่ปุ่น รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา02727321412330 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:001. วิกฤติการเงินในสหรัฐ ที่มาของ SOX (Sarbanes-Oxley Act) 2. การนำ SOX มาแปลงเป็น J-SOX 3. ข้อกำหนดตามเงื่อนไขของ J-SOX 4. ปัญหาและความเป็นมาก่อนการเกิดกฎเกณฑ์ตามแนวคิด J-SOX 5. กรอบแนวคิดใหม่ของญี่ปุ่นจาก SOX เป็น J-SOX
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:006. การปลูกผังวัฒนธรรมใหม่ด้านการควบคุมภายในและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 7. บทบาทใหม่ของฝ่ายงานต่างๆ ตาม J-SOX 8. กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนา J-SOX ในกิจการ 9. มาตรฐานอื่นนอกจาก J-SOX ที่ต้องคำนึงถึง 10. กิจกรรม workshop (training day 2)

สาขาวิชาของหลักสูตร
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Powered by Vision Net, 1995 - 2009