เลือกเมนู

หลักสูตรที่เปิดอบรม
Click    หน้าหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรคณะ / สำนักโทรศัพท์จำนวนชม.รุ่นรับค่าใช้จ่าย
(บาท)
  การบริหารผลการฝึกอบรมและหาความคุ้มค่าต่อองค์กร รุ่นที่ 4สำนักสิริพัฒนา02727321412420 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00หมวด 1: ระบบบริหารผลการอบรมที่ครบวงจร หมวด 2: กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนผลการเรียนรู้จากการอบรมสู่การปฏิบัติงานจริง
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00หมวด 3: แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการอบรม (Result & Outcome) หมวด 4: แนวทางปฏิบัติในการประเมินหาความคุ้มค่าของการอบรม (Return on investment-ROI)

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
  การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อเพิ่มคุณค่าองค์กร รุ่นที่ 5สำนักสิริพัฒนา02727321412520 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00- The Three Lines of Defense - Project Audit Best Practices - IT Audit Best Practices
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00- Audit Rating - Fraud Auditing Best Practice - Audit Reporting on New Best Practices - การทำ Workshop จะแบ่งเป็น Pre-test และ Post Test

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 10สำนักสิริพัฒนา027273231541030 20,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:001.บทบาท หน้าที่และภารกิจของผู้บริหาร ในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา 2.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:003.นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และอุดมศึกษา 4.ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:005.การบริหารการเงินและงบประมาณ 6.การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นผู้นำ
วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:007.การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 8.กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:009.การบริหารความเสี่ยง คุณภาพ และองค์ความรู้ในองค์การ 10.การพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:0011.การศึกษาดูงานและการเสริมสร้างประสบการณ์
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:0012.จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร 13.เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินการเป็นเลิศ (EdPEX)
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-16:0014.การสร้างระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance- AUN-QA) 15.ยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการวิจัย
วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09:00-06:0016.การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่นานาชาติ 17.อภิปรายปัญหาการบริหารมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, การวิจัย/การสำรวจ , ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 7สำนักสิริพัฒนา02727321412720 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 1.บทบาทหัวหน้างาน 2.กระบวนการมอบหมายงาน 3.หลักการสอนงาน 4.กระบวนการสอนงาน 5.รูปแบบการสื่อสารเพื่อสอนงาน
วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 09:00-16:006.เทคนิคการสอนงาน แบบ Day to day feedback 7.เทคนิคการสอนงาน แบบ Formal discussion 8.เทคนิคการสอนงานให้ได้งานและได้ใจ 9.กรณีศึกษา : การสอนงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  แนวคิดและการประยุกต์ใช้ J-SOX ในงานควบคุมภายในของกิจการ รุ่นที่ 5สำนักสิริพัฒนา02727321412520 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 09:00-16:001. วิกฤติการเงินในสหรัฐ ที่มาของ SOX (Sarbanes-Oxley Act) 2. การนำ SOX มาแปลงเป็น J-SOX 3. ข้อกำหนดตามเงื่อนไขของ J-SOX 4. ปัญหาและความเป็นมาก่อนการเกิดกฎเกณฑ์ตามแนวคิด J-SOX 5. กรอบแนวคิดใหม่ของญี่ปุ่นจาก SOX เป็น J-SOX
วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 09:00-16:006. การปลูกผังวัฒนธรรมใหม่ด้านการควบคุมภายในและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 7. บทบาทใหม่ของฝ่ายงานต่างๆ ตาม J-SOX 8. กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนา J-SOX ในกิจการ 9. มาตรฐานอื่นนอกจาก J-SOX ที่ต้องคำนึงถึง 10. กิจกรรม workshop (training day 2)

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 38สำนักสิริพัฒนา027273214183825 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 09:00-16:00Module 1: ปูพื้นจิตวิทยาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง • Module 2: รู้จักตัวตนกันก่อน: บุคลิกภาพและบทบาทของนักเจรจา
วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 09:00-16:00• Module 3: แม่ไม้การเจรจาขั้น 1: การวางกรอบการเจรจาและกลยุทธ์การบริหารความขัดแย้ง: สำคัญสุด! • Module 4: การวางแผนด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการ (Planning)
วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 09:00-16:00• Module 5: แม่ไม้การเจรจาขั้นที่ 2: การหยั่งท่าทีด้วยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ Module 6: แม่ไม้การเจรจาขั้นที่ 3: กลยุทธ์การเจรจาและหลังการเจรจา • Module 7: จริยธรรมและการเจรจาต่อรอง • Q-A/Summary

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การเปลี่ยนงาน HR เพื่อรองรับความท้าทาย รุ่นที่ 4สำนักสิริพัฒนา12420 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 08:01-16:001.วิวัฒนาการของงาน HR จากอดีตสู่ปัจจุบัน 2.ความคาดหวังของ ผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากงาน HR (Stakeholders’ view)
วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 08:00-16:003.การแปลงโฉมงานและหน่วยงาน HR จากภาพลักษณ์เดิมสู่ภาพลักษณ์ใหม่ 4.กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน HR ที่ต้องเปลี่ยน

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
  การจัดทำแผนภาพอนาคตเพื่อการวางแผนกลยุทธ์องค์กร รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา02727321418325 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 09:00-12:00• หลักการและความสำคัญ ของการวางแผนภาพอนาคต • การกำหนดขอบเขตการศึกษากระบวนการสร้างภาพอนาคต • การจัดทำ SWOT เพื่อการวางแผนภาพอนาคต • การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 13:00-16:00• วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง โดยดู แนวโน้ม (Trends) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) • การวิเคราะห์และจัดกลุ่มให้เป็นชุดโลจิกภาพอนาคต (Scenario Logic) • สรุปสาระสำคัญประจำวัน และตอบข้อซักถาม
วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 09:00-16:00การบรรยายหัวข้อ • การตรวจสอบความสอดคล้องและความเป็นไปได้ • การพัฒนาเหตุการณ์จำลองการเรียนรู้• การนำเสนอภาพอนาคต และการประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์ • สรุปสาระสำคัญประจำวัน และตอบข้อซักถาม
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 09:00-16:00การบรรยายหัวข้อ • การสร้างภาพอนาคตเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ • การสร้างภาพอนาคตเพื่อวางแผนเชิงปฏิบัติงาน • สรุปการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  ทักษะการนำเสนองานด้านการเงิน รุ่น 2สำนักสิริพัฒนา027273214120220 6,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 09:00-16:00หลักการวางแผนการนำเสนออย่างเป็นระบบ การเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเสนอ การสร้างสรรค์ slide presentation เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 09:00-16:00Workshop การจัดเตรียม slide presentation สำหรับงานด้านการเงิน Workshop การนำเสนองานด้านการเงินให้โดนใจ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร รุ่นที่ 20สำนักสิริพัฒนา027273214182025 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:001. ความจำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานกิจการ (Risk-Based Performance Management) 2. แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตาม NEW ERM 3. เปรียบเทียบแนวคิดของ ERM แบบ COSO กับ ERM แบบ ISO 31000
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:004. แนวคิด GRC: Governance , Risk Management and Compliance 5. ความเชื่อมโยงของงานการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน 6. การปรับรับรู้ความเสี่ยงตามหลักการที่จำเป็นให้ออกจากประเด็นปัญหาสู่ประเด็นที่เป็นมูลค่าเพิ่มของกิจการ
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:007. การทำความเข้าใจกับเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ 8. การบริหารความเสี่ยงของงานโครงการและการกำกับติดตามระบบบริหารความเสี่ยง 9. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ที่หยุดชะงักจากมหันภัยและภัยพิบัติ

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 19สำนักสิริพัฒนา027273214121920 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:001. หลักการและสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2. รูปแบบและหลักสำคัญในการเขียนหนังสือราชการ 3. การวิเคราะห์และเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษาที่เหมาะสมสำหรับการเขียนหนังสือราชการ 4. ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:005. ความสำคัญและรูปแบบการประชุม 6. บทบาทของผู้เข้าร่วมประชุม 7. หลักการและรูปแบบจดบันทึกรายงานการประชุม 8. ฝึกปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการประชุม 9. สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

สาขาวิชาของหลักสูตร
การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  ยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐในบริบทประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา027273213-1412220 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-10:30ความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติและการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การในบริบทประเทศไทย 4.0 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10:30-12:00• แนวคิดและแนวทางในการวิเคราะห์และจำลองสถานการณ์เชิงกลยุทธ์ การกำหนดประเด็นและจุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00-16:00• การกำหนดประเด็นและจุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ • การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดหลักที่สำคัญ
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-12:00• การกำหนดกลยุทธ์และกลวิธีในการปฏิบัติงาน • แนวคิดและแนวทางการนำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ • แนวคิดและแนวทางการนำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00-16:00? Workshop: การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ การกำหนดประเด็นและจุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ ? สรุป: การเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  การบริหารการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา02727321412220 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-12:00• การพัฒนาความฉลาดทางสังคม สมรรถนะทางการสื่อสารและความราบรื่นทางอารมณ์
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00-16:00• ศิลปะของการสื่อสารแบบสุทรียสนทนาและการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงโน้มน้าว
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-12:00• ตัวแบบว่าด้วยอิทธิพลทางการสื่อสารสองทางเชิงกลยุทธ์
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00-16:00• การบริหารการนำเสนอแบบมืออาชีพ • การบริหารการประชุมแบบสัมฤทธิ์ผล

สาขาวิชาของหลักสูตร
การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การวางแผนภาษี เรื่องดีๆที่ต้องรู้ สำหรับผู้บริหาร และผู้ประกอบการ รุ่นที่ 4สำนักสิริพัฒนา02727321412420 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00ภาษีเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร ทบทวน... ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล เริ่มรู้จักการวางแผนภาษี
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00กลยุทธ์การวางแผนภาษีกับการลงทุน ลดภาษีง่ายๆ ได้อย่างไร สรุปข้อควรจำในการลดภาษี

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่นที่ 5สำนักสิริพัฒนา02727321412520 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-12:001. มาตรฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ ISO 10006:2003 2. แนวคิดการบริหารโครงการในส่วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่วนทำให้โครงการล้มเหลว - ความเสี่ยงร่วมที่อาจจะเกิดกับโครงการทั่วไป - ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงที่อาจจะเกิดกับโครงการบางลักษณะ
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00-16:003. แนวทางการบริหารความเสี่ยงงานโครงการ - การทำแผนสำรองเผื่อฉุกเฉินรองรับความเสี่ยงโครงการ - การเฝ้าระวัง และติดตามข้อบ่งชี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดระหว่างการดำเนินโครงการ
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-12:004. ระบบรายงานสถานะความเสี่ยงโครงการ 5. กิจกรรม Workshop (1) แบ่งกลุ่มสรุปบทเรียนจากโครงการในอดีต (2) แบ่งกลุ่มเพื่อกรอกแบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในระหว่างการวางแผนโครงการ
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00-16:006. นำเสนอผลการทำกิจกรรม Workshop 7. สรุปผลการทำกิจกรรม และข้อเสนอเพิ่มเติมจากวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change & Transformation Management) รุ่นที่ 4สำนักสิริพัฒนา02727321412420 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:001.Change Overview 2.Change Management Process
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:003. Change Management in Practices 4. การวางแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
  English Communication Skills for Thailand 4.0 รุ่นที่ 2สำนักสิริพัฒนา027273213-14120220 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00- What English skills do you need for communication in Thailand 4.0 ? - English for Communication in International Contexts - Presentation Skills (Speaking, Presentation, Q&A Skill) for Thailand 4.0
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-12:00- Business Corresponding (Writing Skill) - Skimming Scanning Business Articles and Texts (Reading Skill) - English for Meetings in International Contexts
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00-16:00- What are skills for people in modern organization ? - English Pronunciation Tips for Effective Communication in Business

สาขาวิชาของหลักสูตร
การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 31สำนักสิริพัฒนา027273214123120 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00- กิจกรรมทางธุรกิจ - หลักการบัญชี และความสำคัญ ของข้อมูลในการบริหารองค์กร - ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล - การวิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งาน - Workshop
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-16:00- ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน - การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน - หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา - หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รุ่นที่ 6สำนักสิริพัฒนา027273214120620 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09:00-12:001. นิยามของ Compliance สมัยใหม่ 2. ความสำคัญของ Compliance Risk 3. ขอบเขตและ 5 ประเภทของการบริหาร Compliance Risk Management
วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13:00-16:004. การให้ความรู้พื้นฐานของหน้าที่ Compliance Unit 5. บทบาทที่ต้องมี Compliance ในการบริหารความเสี่ยงที่แยกออกมาจาก Audit และ Legal Risk 6. ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันระหว่าง Pre-compliance กับ Post-Compliance ผ่านการตรวจสอบความเสี่ยง compliance
วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09:00-12:007. การให้ความเห็นเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการด้านการ comply กับ การบริหารความเสี่ยง 8. Best Practices ด้าน Compliance Risk Management ที่เป็นกรอบสากล
วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13:00-16:009. รูปแบบรายงานจากหน่วยงาน Compliance Unit 10. บทบาทของหัวหน้างานที่เปลี่ยนแปลงไป 11. แนวทางการพัฒนาระบบ โครงสร้าง และ Roadmap สำหรับการมี Compliance Unit ที่ดี 12. Workshop การประเมินความเสี่ยงภาระงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 17สำนักสิริพัฒนา027273214121720 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09:00-12:00- ความหมายของกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ - ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์ - ทิศทางแนวโน้มการวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรยุคใหม่
วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13:00-16:00- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis - การกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร (Vision) - การกำหนดพันธกิจองค์กร (Mission) - การกำหนดเป้าหมายของพันธกิจ (Goal) - การกำหนดกลยุทธ์องค์กร (Strategy)
วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:00- ความหมายและความสำคัญของ Balanced Scorecard - การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) - การจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Objective & KPI) - การจัดทำแผนโครงการริเริ่มสำหรับตัวชี้วัด (Initiative

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  ถอดรหัส Thailand 4.0 : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 4สำนักสิริพัฒนา02727321412420 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:001.แนวคิดและหลักการ “Thailand 4.0” และ การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 2.ภาคเกษตรกรรม ความท้าทายภายใต้ Thailand 4.0
วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:003.การพัฒนาแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ รองรับ Thailand 4.0 4.ภาคบริการและภาคการเงิน กลไกสนับสนุน Thailand 4.0

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดใหม่การควบคุมภายใน ตาม COSO 2013 Internal Control - Integrated Framework รุ่นที่ 13สำนักสิริพัฒนา027273214121320 5,800
วัน - เวลาอบรม

สาขาวิชาของหลักสูตร
  รู้ตัวเรา เข้าใจนาย ทำลายความขัดแย้งในองค์กร รุ่นที่ 11สำนักสิริพัฒนา027273214121120 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09:00-12:001. ภาวะการณ์กับพฤติกรรมของคนในที่ทำงาน 2. ความแตกต่างหลากหลายของผู้คน 3. เข้าใจลักษะการทำงานของแต่ละบุคคล
วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13:00-16:004. ค้นพบและเข้าใจความขัดแย้งในการทำงาน 5. เรียนรู้พฤติกรรมและการสื่อสารต่อผู้อื่น 6. เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อให้ได้ใจ 7. เทคนิคการทำงานกับคนที่แตกต่าง
วันที่ 21 กันยายน 3104 เวลา 09:00-12:008. การฟังเพื่อเข้าถึงความรู้สึก 9. การสร้างความไว้วางใจที่แท้จริงกับทีมงาน 10. การฟังเพื่อเข้าถึงความต้องการ คุณค่า เจตนา
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13:00-16:0011. ฟังอย่างไรให้ได้ยินถึงความหมายที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังคำพูด 12. การสังเกตุภาษาร่างกาย ที่มักสื่อสารสิ่งที่มีความหมายมากกว่าคำพูด 13. การฟังเพื่อหาจุดบกพร่อง ยืนยัน ปกป้องจุดยืนของตัวเอง

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ รุ่นที่ 4สำนักสิริพัฒนา02727321412420 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00เรื่องการจัดทำประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – จัดหาเงินทุน, และลงทุนในโครงการ
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00การจัดทำประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – งบประมาณประจำปีในการดำเนินงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 39สำนักสิริพัฒนา0272732314183925 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00Module 1: ปูพื้นจิตวิทยาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง • Module 2: รู้จักตัวตนกันก่อน: บุคลิกภาพและบทบาทของนักเจรจา
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00• Module 3: แม่ไม้การเจรจาขั้น 1: การวางกรอบการเจรจาและกลยุทธ์การบริหารความขัดแย้ง: สำคัญสุด! • Module 4: การวางแผนด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการ (Planning)
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00• Module 5: แม่ไม้การเจรจาขั้นที่ 2: การหยั่งท่าทีด้วยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ Module 6: แม่ไม้การเจรจาขั้นที่ 3: กลยุทธ์การเจรจาและหลังการเจรจา • Module 7: จริยธรรมและการเจรจาต่อรอง • Q-A/Summary

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 16สำนักสิริพัฒนา027273214121620 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-12:00- ความหมายความสำคัญของทุนมนุษย์ (Human Capital) - ความท้าทายของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า - การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00-16:00- การบริหารทรัพยากรมนุษย์บนฐานของสมรรถนะ (Competency Based HRM) - กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบนพื้นฐานของสมรรถนะ (Recruitment & Selection) - กลยุทธ์การแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ (Employee Relation)
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-12:00- กลยุทธ์การธำรงรักษาบุคลากรด้วยความผูกพันองค์กร (Employee Engagement) - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานของสมรรถนะ (Competency Based HRD) - กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานของสมรรถนะ (Learning Based Competency)
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00-16:00- กลยุทธ์การพัฒนาสายอาชีพให้บุคลากรเป็นมืออาชีพ (Career Development) - กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กร (Performance Management)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การบริหารผลการฝึกอบรมและหาความคุ้มค่าต่อองค์กร รุ่นที่ 5สำนักสิริพัฒนา02727321412520 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00หมวด 1: ระบบบริหารผลการอบรมที่ครบวงจร หมวด 2: กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนผลการเรียนรู้จากการอบรมสู่การปฏิบัติงานจริง
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00หมวด 3: แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการอบรม (Result & Outcome) หมวด 4: แนวทางปฏิบัติในการประเมินหาความคุ้มค่าของการอบรม (Return on investment-ROI)

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
  การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อเพิ่มคุณค่าองค์กร รุ่นที่ 6สำนักสิริพัฒนา02727321412620 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00- The Three Lines of Defense - Project Audit Best Practices - IT Audit Best Practices
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00- Audit Rating - Fraud Auditing Best Practice - Audit Reporting on New Best Practices - การทำ Workshop จะแบ่งเป็น Pre-test และ Post Test

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 45สำนักสิริพัฒนา027273214304530 9,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00- ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารและการจัดทำโครงการ - ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจรโครงการ - การกำหนดแนวคิดและข้อกำหนดโครงการ - การวางแผนโครงการและการใช้แนวคิด Logical Framework เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารโครงการ
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00การฝึกปฏิบัติในการวางแผนโดยใช้ LogFrame และการวิเคราะห์โครงการ
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00เทคนิคทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและคุ้มค่าของโครงการ
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00- การวางระบบการบริหารและการจัดการโครงการ - บทบาทของผู้จัดการโครงการในการบริหารและการจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ - การควบคุมและการประเมินผลโครงการ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร รุ่นที่ 21สำนักสิริพัฒนา027273214182125 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:001. ความจำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานกิจการ (Risk-Based Performance Management) 2. แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตาม NEW ERM 3. เปรียบเทียบแนวคิดของ ERM แบบ COSO กับ ERM แบบ ISO 31000
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:004. แนวคิด GRC: Governance , Risk Management and Compliance 5. ความเชื่อมโยงของงานการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน 6. การปรับรับรู้ความเสี่ยงตามหลักการที่จำเป็นให้ออกจากประเด็นปัญหาสู่ประเด็นที่เป็นมูลค่าเพิ่มของกิจการ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:007. การทำความเข้าใจกับเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ 8. การบริหารความเสี่ยงของงานโครงการและการกำกับติดตามระบบบริหารความเสี่ยง 9. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ที่หยุดชะงักจากมหันภัยและภัยพิบัติ

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 20สำนักสิริพัฒนา027273214122020 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:001. หลักการและสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2. รูปแบบและหลักสำคัญในการเขียนหนังสือราชการ 3. การวิเคราะห์และเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษาที่เหมาะสมสำหรับการเขียนหนังสือราชการ 4. ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:005. ความสำคัญและรูปแบบการประชุม 6. บทบาทของผู้เข้าร่วมประชุม 7. หลักการและรูปแบบจดบันทึกรายงานการประชุม 8. ฝึกปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการประชุม 9. สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

สาขาวิชาของหลักสูตร
การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การบริหารการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา02727321412320 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-12:00• การพัฒนาความฉลาดทางสังคม สมรรถนะทางการสื่อสารและความราบรื่นทางอารมณ์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00-16:00• ศิลปะของการสื่อสารแบบสุทรียสนทนาและการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงโน้มน้าว
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-12:00• ตัวแบบว่าด้วยอิทธิพลทางการสื่อสารสองทางเชิงกลยุทธ์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00-16:00• การบริหารการนำเสนอแบบมืออาชีพ • การบริหารการประชุมแบบสัมฤทธิ์ผล

สาขาวิชาของหลักสูตร
การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  แนวคิดและการประยุกต์ใช้ J-SOX ในงานควบคุมภายในของกิจการ รุ่นที่ 6สำนักสิริพัฒนา02727321412620 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:001. วิกฤติการเงินในสหรัฐ ที่มาของ SOX (Sarbanes-Oxley Act) 2. การนำ SOX มาแปลงเป็น J-SOX 3. ข้อกำหนดตามเงื่อนไขของ J-SOX 4. ปัญหาและความเป็นมาก่อนการเกิดกฎเกณฑ์ตามแนวคิด J-SOX 5. กรอบแนวคิดใหม่ของญี่ปุ่นจาก SOX เป็น J-SOX
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:006. การปลูกผังวัฒนธรรมใหม่ด้านการควบคุมภายในและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 7. บทบาทใหม่ของฝ่ายงานต่างๆ ตาม J-SOX 8. กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนา J-SOX ในกิจการ 9. มาตรฐานอื่นนอกจาก J-SOX ที่ต้องคำนึงถึง 10. กิจกรรม workshop (training day 2)

สาขาวิชาของหลักสูตร
  เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 8สำนักสิริพัฒนา02727321412820 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-12:001.บทบาทหัวหน้างาน 2.กระบวนการมอบหมายงาน 3.หลักการสอนงาน 4.กระบวนการสอนงาน 5.รูปแบบการสื่อสารเพื่อสอนงาน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-12:006.เทคนิคการสอนงาน แบบ Day to day feedback 7.เทคนิคการสอนงาน แบบ Formal discussion 8.เทคนิคการสอนงานให้ได้งานและได้ใจ 9.กรณีศึกษา : การสอนงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การเปลี่ยนงาน HR เพื่อรองรับความท้าทาย รุ่นที่ 5สำนักสิริพัฒนา02727321412520 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:001.วิวัฒนาการของงาน HR จากอดีตสู่ปัจจุบัน 2.ความคาดหวังของ ผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากงาน HR (Stakeholders’ view)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:003.การแปลงโฉมงานและหน่วยงาน HR จากภาพลักษณ์เดิมสู่ภาพลักษณ์ใหม่ 4.กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน HR ที่ต้องเปลี่ยน

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
  การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 18สำนักสิริพัฒนา027273214121820 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00-12:00- ความหมายของกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ - ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์ - ทิศทางแนวโน้มการวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรยุคใหม่
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00-16:00- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis - การกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร (Vision) - การกำหนดพันธกิจองค์กร (Mission) - การกำหนดเป้าหมายของพันธกิจ (Goal) - การกำหนดกลยุทธ์องค์กร (Strategy)
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00-16:00- ความหมายและความสำคัญของ Balanced Scorecard - การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) - การจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Objective & KPI) - การจัดทำแผนโครงการริเริ่มสำหรับตัวชี้วัด (Initiative)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 32สำนักสิริพัฒนา027273214123220 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00-16:00- กิจกรรมทางธุรกิจ - หลักการบัญชี และความสำคัญ ของข้อมูลในการบริหารองค์กร - ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล - การวิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งาน - Workshop
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00-16:00- ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน - การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน - หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา - หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่นที่ 6สำนักสิริพัฒนา02727321412620 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 ธันวาคม 3104 เวลา 09:00-12:001. มาตรฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ ISO 10006:2003 2. แนวคิดการบริหารโครงการในส่วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่วนทำให้โครงการล้มเหลว - ความเสี่ยงร่วมที่อาจจะเกิดกับโครงการทั่วไป - ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงที่อาจจะเกิดกับโครงการบางลักษณะ
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00-16:003. แนวทางการบริหารความเสี่ยงงานโครงการ - การทำแผนสำรองเผื่อฉุกเฉินรองรับความเสี่ยงโครงการ - การเฝ้าระวัง และติดตามข้อบ่งชี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดระหว่างการดำเนินโครงการ
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00-12:004. ระบบรายงานสถานะความเสี่ยงโครงการ 5. กิจกรรม Workshop (1) แบ่งกลุ่มสรุปบทเรียนจากโครงการในอดีต (2) แบ่งกลุ่มเพื่อกรอกแบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในระหว่างการวางแผนโครงการ
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00-16:006. นำเสนอผลการทำกิจกรรม Workshop 7. สรุปผลการทำกิจกรรม และข้อเสนอเพิ่มเติมจากวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change & Transformation Management) รุ่นที่ 5สำนักสิริพัฒนา02727321412520 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00-16:001.Change Overview 2.Change Management Process
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00-16:003. Change Management in Practices 4. การวางแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน

สาขาวิชาของหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Powered by Vision Net, 1995 - 2009