เลือกเมนู

หลักสูตรที่เปิดอบรม
Click    หน้าหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรคณะ / สำนักโทรศัพท์จำนวนชม.รุ่นรับค่าใช้จ่าย
(บาท)
  COSO ERM 2017 การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมต่อกับ COSO 2013 รุ่นที่ 1 Onlineสำนักสิริพัฒนา02727321460117 1,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-10:301. ที่มาของการเกิดมาตรฐาน COSO ERM และเปรียบเทียบมาตรฐาน COSO ERM 2004 กับ COSO ERM 2017 2. เปรียบเทียบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากลอื่นที่ได้รับความนิยาม
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10:30-12:003. รายละเอียดของกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดี มาตรฐาน COSO ERM 2017 4. สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อนำ COSO ERM 2017 มาใช้ในงานบริหารความเสี่ยง
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-14:305. จุดอ่อนที่สำคัญของ COSO ERM 2017 ในความเห็นของนักวิชาการที่ต้องระมัดระวัง 6. ความเชื่อมโยงและความแตกต่างจากมาตรฐานการควบคุมภายใน COSO 2013
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 14:30-16:007. กระบวนการในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง COSO 2013 และ COSO ERM 2017

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 25สำนักสิริพัฒนา027273214122530 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-12:00• แนวคิดของกลยุทธ์ และการวางแผนกลยุทธ์ • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis • การกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร (Vision) • การกำหนดพันธกิจองค์กร (Mission)
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-16:00• การกำหนดเป้าหมายของพันธกิจ(Goal) • การกำหนดกลยุทธ์องค์กร (Strategy) • การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Transfer strategic to action)
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-12:00• การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard • การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-16:00• การจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลงานหลัก (Objective & KPI) • การจัดทำแผน โครงการ กิจกรรม สำหรับขับเคลื่อนตัวชี้วัด(Initiative)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 29สำนักสิริพัฒนา022723214122930 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-16:00ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-16:00หลักการจดรายงานการประชุม เทคนิคการจดรายงานการประชุม ฝึกปฏิบัติการจดรายงานการประชุม วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 41สำนักสิริพัฒนา027273214124130 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 • กิจกรรมทางธุรกิจ • หลักการบัญชี และความสำคัญ ของข้อมูลในการบริหารองค์กร • ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล • อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งาน Workshop
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 • ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน • การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน • หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา • หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 23สำนักสิริพัฒนา027273214122315 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09:00-16:00หลักการและแนวคิดของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 46สำนักสิริพัฒนา027273214184617 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09:00-16:00Module 1: เกริ่นนำการเจรจาและจิตวิทยาการสื่อสาร • Module 2: บุคลิกภาพบทบาทของนักเจรจา
วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09:00-16:00
วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09:00-16:00

สาขาวิชาของหลักสูตร
  Compliance Management และกฏเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ รุ่นที่ 6สำนักสิริพัฒนา02727321412615 5,800
วัน - เวลาอบรม

สาขาวิชาของหลักสูตร
  กลยุทธ์การบริหารงานองค์กรเพื่อความยั่งยืน รุ่นที่ 1 Onlineสำนักสิริพัฒนา02727321460117 1,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09:00-10:30• หลักและเทคนิคการประเมินองค์กรเพื่อประเมินผลงานและความยั่งยืน • การวิเคราะห์และประเมินองค์กร
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10:30-12:00• มิติขององค์กรที่ยั่งยืน (Organizational Sustainability) กับองค์กรยุคใหม่ • กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน (Strategic Sustainability Change Process)
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13:00-14:30ธุรกิจกับการมุ่งสู่ความยั่งยืน • แนวทางการปรับปรุงองค์กรสู่ความยั่งยืน
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14:30-16:00• กลยุทธ์สู่การเป็นองค์กรอย่างยั่งยืน • สรุปและทบทวนแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินการ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ รุ่นที่ 9สำนักสิริพัฒนา02727321412915 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09:00-16:00การจัดทำประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ – จัดหาเงินทุน, และลงทุนในโครงการ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การจัดทำแผนภาพอนาคตเพื่อการวางแผนกลยุทธ์องค์กร รุ่นที่ 8สำนักสิริพัฒนา02727321418815 7,500
วัน - เวลาอบรม

สาขาวิชาของหลักสูตร
  ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and Key Result รุ่นที่ 9สำนักสิริพัฒนา02727321412915 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:001. หลักการแนวคิดของ OKR: Objective and Key Results 2. หลักการและเทคนิคในการกำหนด OKR : Objective and Key Results

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 7สำนักสิริพัฒนา02727321412715 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 • The Three Lines of Defense • Project Audit Best Practices
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:00• IT Audit Best Practices • Audit Rating • Fraud Auditing Best Practice • Audit Reporting on New Best Practices

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร
  การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก รุ่นที่ 22สำนักสิริพัฒนา027273214122215 5,800
วัน - เวลาอบรม

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  แนวคิด และการประยุกต์ใช้ J-SOX ในงานควบคุมภายในของกิจการเครือญี่ปุ่น รุ่นที่ 7สำนักสิริพัฒนา02727321412715 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-12:001. วิกฤติการเงินในสหรัฐ ที่มาของ SOX (Sarbanes-Oxley Act) 2. การนำ SOX มาแปลงเป็น J-SOX
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00-16:003. ข้อกำหนดตามเงื่อนไขของ J-SOX 4. ปัญหาและความเป็นมาก่อนการเกิดกฎเกณฑ์ตามแนวคิด J-SOX 5. กรอบแนวคิดใหม่ของญี่ปุ่นจาก SOX เป็น J-SOX
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-12:006. การปลูกผังวัฒนธรรมใหม่ด้านการควบคุมภายในและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 7. บทบาทใหม่ของฝ่ายงานต่างๆ ตาม J-SOX 8. กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนา J-SOX ในกิจการ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00-16:009. มาตรฐานอื่นนอกจาก J-SOX ที่ต้องคำนึงถึง 10. กิจกรรม workshop

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change & Transformation Management) รุ่นที่ 10สำนักสิริพัฒนา027273214121015 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:00ตอนที่ I: Change Overview ตอนที่ II: บทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง (Role in change) ตอนที่ III: การกำหนดเรื่องที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง (Change Agenda)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การวางแผนและการบริหารโครงการตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา02727321418315 8,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:001.การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ระดับแผนงานและโครงการ2.การติดตามและการประเมินผลโครงการแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:003.การวางแผนและการบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:004.การบริหารโครงการ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 5สำนักสิริพัฒนา02727323130550 8,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:00การคิดเชิงระบบ/พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของไทยและโลกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:00การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ / เครื่องมือการวิเคราะห์สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:00การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติตามแนวทางวงจรคุณภาพ (ฝึกปฏิบัติ)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:00การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินความคุ้มค่าของโครงการ/ การบริหารจัดการโครงการและการติดตามผลประเมินโครงการ (ฝึกปฏิบัติ)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-16:00กลยุทธ์การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ/ การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  เทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 18สำนักสิริพัฒนา02727321401815 5,800
วัน - เวลาอบรม

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 42สำนักสิริพัฒนา027273214124215 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00-12:00• กิจกรรมทางธุรกิจ • หลักการบัญชี และความสำคัญ ของข้อมูลในการบริหารองค์กร
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00-16:00• ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล • อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งาน Workshop
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00-12:00• ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน • การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00-16:00• หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา • หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การบริหารการสื่อสารอย่างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม (Executive Communication Management for Innovative Thinking) รุ่นที่ 4สำนักสิริพัฒนา02727321412415 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00-16:00• การพัฒนาความฉลาดทางสังคม สมรรถนะทางการสื่อสารและความราบรื่นทางอารมณ์ • ศิลปะของการสื่อสารแบบสุทรียสนทนาและการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงโน้มน้าว
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00-16:00• ตัวแบบว่าด้วยอิทธิพลทางการสื่อสารสองทางเชิงกลยุทธ์ • การฟังเชิงลึกและรุก • การพัฒนาทักษะของการสื่อสารรักษาสิทธิ์ด้วยเมตตา • การรับมือกับสถานการณ์การสื่อสารที่ยากลำบาก • การบริหารการนำเสนอแบบมืออาชีพ • การบริหารการประชุมแบบสัมฤทธิ์ผล

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การควบคุมภายในตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 2561 สำหรับหน่วยงานรัฐ และบริษัทมหาชน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 10สำนักสิริพัฒนา027273214121015 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00-16:001. มาตรฐานสากลด้านการควบคุมภายใน จาก K2K ถึง COSO 2013 2. องค์ประกอบ 5 ด้านของการควบคุมภายใน 17 หลักการ และ 78 ประเด็นมุ่งเน้นย่อย 3. แบบ 69-1 ที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้กับบริษัทจดทะเบียน 4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุมในกิจการ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00-16:00

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การพัฒนาสมรรถนะทีมงานด้วยกลยุทธ์การสื่อสารแบบทีมแห่งชัยชนะ (TEAM Competence Development with Winning TEAM Strategic) รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา027273214120116 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00-12:00• เกริ่นสู่การพัฒนาทีม • ประเภทของทีม • การออกแบบทีม • การวิเคราะห์โครงสร้าง • กระบวนการและการวางบุคคลเข้าสู่ทีม
วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 13:00-16:00• จิตวิทยาและพฤติกรรมการเรียนรู้ของทีม • แรงจูงใจที่จำเป็นต่อการพัฒนาทีมประสิทธิภาพสูง • การพัฒนาผู้นำและภาวะผู้นำในทีม การออกแบบทีม • กิจกรรมเวิร์คชอบปฏิบัติการเชิงกลุ่มของการวิเคราะห์ สังเคราะห์
วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00-12:00• การศึกษาความล้มเหลวของทีม • ลักษณะของทีมจอมปลอม • รูปแบบของปัญหาในการประชุมทีม
วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 13:00-16:00• กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้างสามัญสำนึก • พฤติกรรมของการเป็นสมาชิกในทีมและองค์การที่ดีที่จำเป็นในการพัฒนาทีมประสิทธิภาพสูง • สรุปการเรียนรู้

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  COSO ERM 2017 การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมต่อกับ COSO 2013 รุ่นที่ 9สำนักสิริพัฒนา02727321412915 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00-16:001. ที่มาของการเกิดมาตรฐาน COSO ERM และเปรียบเทียบมาตรฐาน COSO ERM 2004 กับ COSO ERM 2017 2. เปรียบเทียบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากลอื่นที่ได้รับความนิยาม 3. รายละเอียดของกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดี มาตรฐาน COSO ERM 2017
วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00-12:004. สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อนำ COSO ERM 2017 มาใช้ในงานบริหารความเสี่ยง 5. จุดอ่อนที่สำคัญของ COSO ERM 2017 ในความเห็นของนักวิชาการที่ต้องระมัดระวัง
วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 13:00-16:006. ความเชื่อมโยงและความแตกต่างจากมาตรฐานการควบคุมภายใน COSO 2013 กระบวนการในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง COSO 2013 และ COSO ERM 2017

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 30สำนักสิริพัฒนา027273214123015 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00-16:00• ระเบียบงานสารบรรณ • หลักการเขียนหนังสือราชการ • ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป
วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00-16:00• หลักการจดรายงานการประชุม • เทคนิคการจดรายงานการประชุม • ฝึกปฏิบัติการจดรายงานการประชุม • วิเคราะห์ผลการฝึกปฏิบัติและสรุป

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่นที่ 5สำนักสิริพัฒนา02727321412515 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00-16:001. มาตรฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ ISO 10006:2003 2. แนวคิดการบริหารโครงการในส่วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่วนทำให้โครงการล้มเหลว 3. แนวทางการบริหารความเสี่ยงงานโครงการ
วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00-16:004. ระบบรายงานสถานะความเสี่ยงโครงการ 5. กิจกรรม Workshop นำเสนอผลการทำกิจกรรม Workshop 6. สรุปผลการทำกิจกรรม และข้อเสนอเพิ่มเติมจากวิทยากร

สาขาวิชาของหลักสูตร
  กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 42สำนักสิริพัฒนา027273214124215 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 ? กระบวนการคิด Meta-Lognition เกี่ยวกับศิลปะการคิดให้กระจ่างด้วยความคิดเชิงระบบ ? การตรวจสอบองค์กรด้วยฐานความคิดเชิงระบบ Problem-based Learning
วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 ? Grand-Module ของการสร้าง Models ด้วยความคิดเชิงระบบ ? การบูรณาการความคิดด้วยความคิดเชิงนวัตกรรม และคิดเชิงระบบ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, สิ่งแวดล้อม, ทรัพยากรมนุษย์
  การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 47สำนักสิริพัฒนา027273214184717 7,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16:00• Module 1: เกริ่นนำการเจรจาและจิตวิทยาการสื่อสาร • Module 2: บุคลิกภาพบทบาทของนักเจรจา
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16:00• Module 3/4: แม่ไม้ขั้นที่ 1: การเตรียมการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความขัดแย้ง
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-12:00• Module 5: แม่ไม้ขั้นที่ 2: การหยั่งท่าทีคู่เจรจา Module 6: แม่ไม้ขั้นที่ 3: กลยุทธ์และอุบาย • Module 7: จริยธรรมและการเจรจา
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00-16:00• Module 8: กิจกรรมสะท้อนความคิด/สรุป/Q-A • Q-A/Summary

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ , การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภาษา
  การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 26สำนักสิริพัฒนา027273214122615 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16:00• หลักการและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์ • กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16:00• กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร (ต่อ) • การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and Key Result รุ่นที่ 10สำนักสิริพัฒนา027273214121015 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16:001. หลักการแนวคิดของ OKR: Objective and Key Results 2. หลักการและเทคนิคในการกำหนด OKR : Objective and Key Results
วันที่ 24 สิงหาคม 3107 เวลา 09:00-16:003.กระบวนการจัดทำ OKR : Objective and Key Result ด้วย CRAFT Model 4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม OKR 5. การประยุทธ์ใช้ และการเชื่อมโยง OKR เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  Compliance Management และกฏเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ รุ่นที่ 7สำนักสิริพัฒนา02727321412715 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16:001. มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 2. องค์ประกอบ 5 ด้านของงาน Compliance 3. Basic Compliance Management การกำกับขั้นพื้นฐาน
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16:004. Advanced Compliance Management & การเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2019 5. การเปลี่ยนแปลงในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ 6. การนำ Compliance Management จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การบริหารผลการฝึกอบรม และหาความคุ้มค่าต่อองค์กร (Training Result Management & ROI) รุ่นที่ 12สำนักสิริพัฒนา027273214121215 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-16:001. กลยุทธ์ และการวางแผนบริหารผลการฝึกอบรมจากต้นทางสู่สุดทาง (Input-Process-Output-Result & ROI) 2. หลักการและวิธีการประเมินกระบวนการอบรมและการเรียนรู้ (Process & Learning)
วันที่ 24 สิงหาคม 3107 เวลา 09:00-12:003. การขับเคลื่อนผลการอบรมสู่การปฎิบัติงานจริง & การกระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆ 4. หลักและวิธีการติดตามผลการนำความรู้/ทักษะฯไปใช้งาน ที่เหมาะสมกับหลักสูตร และกลุ่มเป้าหมาย (Implementation)
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00-16:005. หลักและวิธีการเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการอบรม (Result/Outcome) สู่ผลลัพธ์ต่องาน และ/หรือต่อองค์การ 6. แนวทางปฏิบัติในการประเมินหาความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Return on investment-ROI)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การวางแผนและการบริหารโครงการตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4สำนักสิริพัฒนา02727321418417 8,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:00• การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ระดับแผนงานและโครงการ • การวางแผนและการบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:00• การวางแผนและการบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ) • การบริหารโครงการ
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:00• การบริหารโครงการ (ต่อ) • การติดตามและการประเมินผลโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

สาขาวิชาของหลักสูตร
การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  แนวคิด และการประยุกต์ใช้ J-SOX ในงานควบคุมภายในของกิจการเครือญี่ปุ่น รุ่นที่ 8สำนักสิริพัฒนา02727321412815 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:001. วิกฤติการเงินในสหรัฐ ที่มาของ SOX (Sarbanes-Oxley Act) 2. การนำ SOX มาแปลงเป็น J-SOX 3. ข้อกำหนดตามเงื่อนไขของ J-SOX 4. ปัญหาและความเป็นมาก่อนการเกิดกฎเกณฑ์ตามแนวคิด J-SOX 5. กรอบแนวคิดใหม่ของญี่ปุ่นจาก SOX เป็น J-SOX
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:006. การปลูกผังวัฒนธรรมใหม่ด้านการควบคุมภายในและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 7. บทบาทใหม่ของฝ่ายงานต่างๆ ตาม J-SOX 8. กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนา J-SOX ในกิจการ 9. มาตรฐานอื่นนอกจาก J-SOX ที่ต้องคำนึงถึง 10. กิจกรรม workshop (training day 2)

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การเปลี่ยนงาน HR เพื่อรองรับความท้าทาย (HR Transformation) รุ่นที่ 11สำนักสิริพัฒนา027273214121115 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:001. HR Overview 2. HR Transformation: แนวทาง โจทย์ และเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:003. HR Strategies & Practices Review (กลยุทธ์และวิธีการปฏิบัติงาน HR 12 เรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยน)

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 8สำนักสิริพัฒนา02727321412815 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:00• The Three Lines of Defense • Project Audit Best Practices
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:00• IT Audit Best Practices • Audit Rating • Fraud Auditing Best Practice • Audit Reporting on New Best Practices

สาขาวิชาของหลักสูตร
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 43สำนักสิริพัฒนา027273214124315 5,800
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:00 • กิจกรรมทางธุรกิจ • หลักการบัญชี และความสำคัญ ของข้อมูลในการบริหารองค์กร • ความสัมพันธ์และวิธีการอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล • อัตราส่วนทางการเงิน และการใช้งาน Workshop
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:00 • ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน • การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน • หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา • หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Powered by Vision Net, 1995 - 2009