เลือกเมนู

หลักสูตรที่เปิดอบรม
Click    หน้าหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรคณะ / สำนักโทรศัพท์จำนวนชม.รุ่นรับค่าใช้จ่าย
(บาท)
  ขับเคลื่อนผลงานด้วยแนวคิดการกำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของงาน (Objective and Key Results : OKRs)สำนักสิริพัฒนา027237323660116 2,500
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09:00-10:301. ประวัติและที่มาของ OKRs 2. การเชื่อมโยง OKRs กับการบริหารผลงานของพนักงาน
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10:30-12:003. ความหมายและความสำคัญของ OKRs 4. ความแตกต่างระหว่าง KPIs และ OKRs
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13:00-14:305. เทคนิคการจัดทำวัตถุประสงค์ของงาน (Objective) อย่างมีประสิทธิภาพ 6. เทคนิคการจัดทำเป้าหมายหลักของงาน (Key Results) อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 14:30-16:007. การขับเคลื่อน OKRs ด้วยแนวคิด C-F-R (Conversation - Feedback - Recognition) 8. ฝึกปฏิบัติการกำหนด OKRs 9. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชน ตามมาตรฐาน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา027273213-1412317 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 9 ตุลาคม 3109 เวลา 09:00-12:001. มาตรฐานสากลด้านการควบคุมภายใน จาก ENRON วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ โมเดล K2K ถึง COSO 2013 2. ทำความเข้าใจกับองค์ประกอบ 5 ด้านของการควบคุมภายใน 17 หลักการ และ 77 ประเด็นมุ่งเน้นย่อย
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00-16:003. การพัฒนาวัฒนธรรมการตระหนักและตื่นตัวต่อความเสี่ยงก่อนการเริ่มค้นหาความเสี่ยง ผ่านโลก 3 ใบ และบทบาทของงานตรวจสอบภายใน 4. บทบาทใหม่ของบุคคลเจ้าของภาระงานตาม COSO 2013
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-12:005. การค้นหา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงองค์กร ความเสี่ยงรายกระบวนการหลัก ความเสี่ยงด้านการทุจริต และความเสี่ยงด้าน IT ด้วย 4 มิติ พร้อมตัวอย่าง CHECKLIST 6. การพัฒนาเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และตัวชี้วัดการควบคุมภายในผ่าน KCIs
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00-16:007. แนวทางการพัฒนาแผนการควบคุมภายใน เพื่อลดจุดอ่อนและช่องว่างความเสี่ยง 8. แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและความสำเร็จของการควบคุมภายใน 9. แนวโน้มการพัฒนาของมาตรฐานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในยุคดิจิทัล

สาขาวิชาของหลักสูตร
  สร้างสรรค์คุณค่าในการบริหารโครงการเพื่อคุณประโยชน์ของผู้รับบริการสำนักสิริพัฒนา0272373231300130 9,000
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-12:001. ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารและการจัดทำโครงการ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจรโครงการ (Project Cycle)
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00-16:003. การกำหนดแนวคิดและข้อกำหนดโครงการ (Terms of References or TOR) 4. การวางแผนโครงการและการใช้แนวคิด Logical Framework เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารโครงการ
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-16:005. Workshop : การฝึกปฏิบัติในการวางแผนโดยใช้ Log Frame และการวิเคราะห์โครงการ
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-16:006. การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-16:007. การวางระบบการบริหารและการจัดการโครงการ 8. บทบาทของผู้จัดการโครงการในการบริหารและการจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ 9. การควบคุมและการประเมินผลโครงการ
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-16:0010. เทคนิคทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและคุ้มค่าของโครงการ 11. ถาม – ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สาขาวิชาของหลักสูตร
การวางแผน/วิเคราะห์โครงการ
  การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงานและติดตามงาน รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา0272373231120117 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-16:001. ความแตกต่างระหว่าง Boss และ Leader 2. เทคนิคการสั่งงานและมอบหมายงาน 3. แนวทางการวิเคราะห์บุคลิกภาพ/พฤติกรรมของพนักงานด้วย Big Five Personality
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-16:004. เทคนิคการสอนงาน 5. เทคนิคการติดตามงาน 6. 3 V’s Communication วิธีการสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ 7. ถาม-ตอบและสรุปประเด็นหลัก

สาขาวิชาของหลักสูตร
การบริหารจัดการ , องค์กร, ทรัพยากรมนุษย์
  การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ เพื่อพิชิตความสำเร็จของกิจการ (Business Budget Planning) รุ่นที่ 1สำนักสิริพัฒนา0272373231120117 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-12:001. กิจกรรมทางธุรกิจ 2. แนวคิดการจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนทางธุรกิจ 3. วิธีการจัดทำงบประมาณทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00-16:004. การวางแผนจัดหาเงินทุน วิธีการระดมทุนจากตลาดเงิน และตลาดทุน 5. ต้นทุนทางการเงิน (WACC) 6. การวางแผนงบประมาณลงทุน
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-12:001. การพิจารณาโครงการลงทุน พร้อมเกณฑ์การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน Payback Period, ARR, NPV, IRR 2. การวางแผนงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 3. ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00-16:004. ประมาณการงบกำไรขาดทุน 5. ประมาณการงบกระแสเงินสด

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
  การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์องค์กรด้วยมาตรฐาน COSO ERM 2017 รุ่นที่ 3สำนักสิริพัฒนา02727323312317 3,900
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00-12:001.    เปรียบเทียบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 กับมาตรฐานสากล 2.     รายละเอียดของกรอบแนวทางปฏิบัติที่ดี มาตรฐาน COSO ERM 2017 กลอื่นที่ได้รับความนิยาม
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00-16:003.COSO GUIDANCE สำคัญที่ให้แนวปฏิบัติที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อมเพื่อนำ COSO ERM 2017มาใช้ในงานบริหารความเสี่ยง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00-12:004.COSO ERM สำหรับระบบนิเวศน์ธุรกิจในอนาคต 5.จุดอ่อนที่สำคัญของ COSO ERM 2017 ในความเห็นของนักวิชาการที่ต้องระมัดระวัง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00-16:006.ความเชื่อมโยงและความแตกต่างจากมาตรฐานการควบคุมภายใน COSO 2013

สาขาวิชาของหลักสูตร
องค์กร
  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 8สำนักสิริพัฒนา02727323312817
วัน - เวลาอบรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00-12:001.รู้จักกิจกรรมทางธุรกิจ พร้อมรายละเอียดการดำเนินการในกิจกรรมนั้นๆ 2.หลักการบัญชี และความสำคัญของข้อมูลในการบริหารองค์กร
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00-16:003.ความสัมพันธ์ และวิธีการอ่านงบการเงินต่างๆ เช่น งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน งบดุล 4.ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ และการใช้งาน
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00-12:005. ความเสี่ยง (Risk) หรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน 6. การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00-16:007. หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา 8. หลักการทำงบประมาณโครงการ และการบริหารงบประมาณ

สาขาวิชาของหลักสูตร
การเงิน การบัญชี
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Powered by Vision Net, 1995 - 2009