ประชาสัมพันธ์
 ข่าวประกาศ
1. กำหนดตารางเรียนโครงการวิชาพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษาND4000 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2566 (Highest Priority)   
กำหนดตารางเรียนโครงการวิชาพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษาND4000 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30/11/2566
2. การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 (Highest Priority)   
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 44 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก
 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   11/9/2566
3. กฎหมายต้องรู้ (Highest Priority)   
 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   31/8/2566
4. การชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต (VERY HIGH PRIORITY)   
การชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2/3/2565
5. กรณีนักศึกษาลืมชื่อบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่าน (VERY HIGH PRIORITY)   
ตัวอย่างวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่านในการเข้าเว็บ reg.nida.ac.th
 ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14/7/2558
6. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสถาบัน (ระบบบริการการศึกษา REG) (High Priority)   
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสถาบัน (ระบบบริการการศึกษา REG) คลิ๊กเพื่อทำแบบประเมิน

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาทุกท่าน เข้าไปทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสถาบัน (ระบบบริการการศึกษา REG) ทุกครั้งหลังรับบริการ

 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5/4/2566
7. คู่มือการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์แบบออนไลน์   
นักศึกษาทุกท่านสามารถ Download คู่มือการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ได้ที่นี่ คลิกดูคู่มือ

 • ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาทุกท่านเข้าไปทำการประเมินกาเรียนการสอนของอาจารย์ ตามรายวิชาที่ท่านได้ลงทะเบียนเรียนไว้ ทั้งนี้ช่วงระเวลาการประเมินทางคณะจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบตามช่วงเวลาที่กำหนด
 • ประกาศสถาบันฯ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา” รายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากท่านมีปัญหาการใช้งานระบบประเมินสามารถติดต่อได้ที่ คุณเมธาวี บุหงาเรือง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร 02-727-3353)
 •  ประกาศโดย   กองแผนงาน   วันที่ประกาศ   19/9/2566
  8. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่น ๆ   
 • แบบคำร้องทั่วไป
 • แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษา
 • ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์
 • แบบรายงานความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการทุนและรางวัลการศึกษา
 • แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
 •  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7/6/2565
  9. การดูผลการศึกษาของนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา   
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยมาตรการในการส่งผลการศึกษา พ.ศ.2548 กำหนดให้
  - วิชาที่มีการเรียนการสอนและสอบตามปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามประกาศปฎิทินการศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษานั้น
  - วิชาที่มีการเรียนการสอนทีละวิชา (Block Course) ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบไล่วิชานั้นๆ
  - วิชาสัมมนาปฏิบัติการ วิชาการศึกษาตามแนวแนะ หรือวิชาอื่นใดที่มีการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษา ภายใน 50 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามประกาศปฎิทินการศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษานั้น

  กองบริการการศึกษาได้กำหนดให้คณะจัดส่งเอกสารผลการศึกษาซึ่งคณบดีลงนามอนุมัติผลการศึกษาให้กองบริการฯ ภายใน 2 วันนับจากวันที่อาจารย์บันทึกผลผ่านระบบแล้ว เพื่อกองบริการฯ จะได้นำเข้าระบบให้นักศึกษาเข้าดูผลการศึกษาทาง https://reg.nida.ac.th

  หมายเหตุ

 • กรณีนักศึกษามีผลการศึกษา "I" นักศึกษาจะต้องแก้ผลการศึกษา ภายใน 60 วัน นับจากวันที่อาจารย์ส่งผลการศึกษาวิชานั้นๆ มิฉะนั้น ให้ถือเป็น “F” (เงื่อนไขการยกเว้นให้นักศึกษาดูจากข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2563 ข้อ 68
 • กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับผลการศึกษา และต้องการดูข้อมูลผลการศึกษา นักศึกษาต้องดำเนินการตามประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา
 •  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15/8/2554
  10. คำแนะนำสำหรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร   
  1. ธนาคารกรุงเทพ - ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร , ATM และ Internet Banking
  2. ธนาคารกสิกรไทย - ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  4. เคาน์เตอร์เซอร์วิส - อัตราค่าบริการสำหรับการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสมัครสอบ ผ่านช่องทางการชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส
   ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14/6/2554
  11. ตัวอย่างวิธีการสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต   
  คลิกดูตัวอย่างที่นี่
   ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7/1/2552
  12. คู่มือนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
  คู่มือนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25/4/2561
  13. กระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา   
  กระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา
   ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8/3/2561
  14. ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563   
 • ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
 • National Institute of Development Administration Regulation on Graduate Studies Level B.E. 2563
 •  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20/2/2566
  หน้าหลัก | ข่าวทั้งหมด
  Powered by Vision Net, 1995 - 2009